Art. 3. - [Współdziałanie z kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi] - Planowanie rodziny, ochrona płodu ludzkiego i warunki dopuszczalności przerywania ciąży.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.17.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2021 r.
Art.  3.  [Współdziałanie z kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi]
1. 
Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego współdziałają i udzielają pomocy Kościołowi Katolickiemu, innym kościołom i związkom wyznaniowym oraz organizacjom społecznym, które organizują opiekę nad kobietami w ciąży, jak również organizują rodziny zastępcze lub udzielają pomocy w przysposabianiu dzieci.
2. 
Zakres, formy oraz tryb udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze rozporządzenia, Rada Ministrów.