[Delegacja ustawowa - sposób tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych] - Art. 67b. -... - Dz.U.2022.503 t.j. - OpenLEX

Art. 67b. - [Delegacja ustawowa - sposób tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych] - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.503 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2022 r.
Art.  67b.  [Delegacja ustawowa - sposób tworzenia, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania zbiorów danych przestrzennych]

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego, mając na uwadze zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej.