Plan współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową. - Dz.U.2013.1406 - OpenLEX

Plan współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1406

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zawartość, tryb sporządzania i aktualizacji planu współdziałania operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, zwanego dalej "planem", organy uzgadniające ten plan oraz zakres uzgodnień.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
poczta polowa operatora wyznaczonego - personel i infrastrukturę operatora wyznaczonego, wydzieloną przez niego dla potrzeb współpracy z wojskową pocztą polową w sytuacji wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego;
2)
punkt wymiany poczty polowej operatora wyznaczonego - wydzieloną organizacyjnie część poczty polowej operatora wyznaczonego, w której następuje wymiana wojskowych przesyłek pocztowych pomiędzy pocztą polową operatora wyznaczonego a wojskową pocztą polową;
3)
rozdzielnia poczty polowej operatora wyznaczonego - wydzieloną organizacyjnie część poczty polowej operatora wyznaczonego, w której następuje rozdział wojskowych przesyłek pocztowych do punktów wymiany poczty polowej operatora wyznaczonego;
4)
wojskowa przesyłka pocztowa - przesyłkę pocztową zawierającą w adresie nadawcy lub adresata nazwę albo numer jednostki sił zbrojnych państwa obcego przebywającej czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę albo numer komórki organizacyjnej, jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub podporządkowanej Ministrowi Obrony Narodowej albo numer wojskowej poczty polowej.
Plan sporządza operator wyznaczony po ustaleniu dyslokacji rozdzielni poczty polowej operatora wyznaczonego i punktów wymiany poczty polowej operatora wyznaczonego w rejonach wskazanych przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
1.
Plan składa się z części ogólnej oraz części szczegółowej.
2.
W części ogólnej operator wyznaczony określa w szczególności:
1)
zadania poczty polowej operatora wyznaczonego;
2)
zasady, zakresy i warunki współpracy poczty polowej operatora wyznaczonego z wojskową pocztą polową;
3)
schemat dyslokacji rozdzielni poczty polowej operatora wyznaczonego i punktów wymiany poczty polowej operatora wyznaczonego;
4)
sposób i harmonogram uruchamiania poczty polowej operatora wyznaczonego;
5)
rozwiązania zapewniające ciągłość funkcjonowania poczty polowej operatora wyznaczonego;
6)
wzory dokumentów, druków oraz upoważnień umożliwiających funkcjonowanie poczty polowej operatora wyznaczonego i wojskowej poczty polowej oraz zapewniających ochronę wojskowych przesyłek pocztowych;
7)
zasady wzajemnego zaopatrywania poczty polowej operatora wyznaczonego i wojskowej poczty polowej w dokumenty, druki i upoważnienia, o których mowa w pkt 6.
3.
Część ogólną planu operator wyznaczony sporządza po uzgodnieniu z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
4.
W części szczegółowej operator wyznaczony określa w szczególności:
1)
sposób uruchamiania i organizacji pracy poszczególnych rozdzielni poczty polowej operatora wyznaczonego i punktów wymiany poczty polowej operatora wyznaczonego;
2)
sposób organizacji ochrony poczty polowej operatora wyznaczonego;
3)
składy etatowe oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności personelu wykonującego zadania poczty polowej operatora wyznaczonego;
4)
logistyczne zabezpieczenie poczty polowej operatora wyznaczonego.
1.
Operator wyznaczony sporządza plan w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia i przekazuje jego część ogólną:
1)
ministrowi właściwemu do spraw łączności;
2)
Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
3)
Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
2.
Operator wyznaczony wybrany w drodze decyzji zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, sporządza plan w terminie 12 miesięcy od wydania decyzji o wyborze operatora wyznaczonego.
Plan podlega okresowej aktualizacji w trybie określonym w § 4 ust. 3 i § 5 ust. 1, nie rzadziej niż raz na 3 lata.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie planu współdziałania operatora publicznego z wojskową pocztą polową (Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 32).