Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1911

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

Na podstawie art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rada Ministrów przyjmuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiący aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 1 .
2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 2  

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły

1 M.P. z 2011 r. poz. 549.
2 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie o prostowaniu błędu z dnia 1 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.1958) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2016 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.