Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1818

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker

Na podstawie art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1250) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rada Ministrów przyjmuje Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker stanowiący aktualizację dotychczasowego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker 1 .
2. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker

1 M.P. z 2011 r. poz. 567.