Pierwsze dodatkowe prowizorjum budżetowe za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. - Dz.U.1923.38.253 - OpenLEX

Pierwsze dodatkowe prowizorjum budżetowe za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.38.253

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 24 marca 1923 r.
o pierwszem dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1823 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Ustaloną w art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1923 r. o prowizorjum budżetowem za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 22 poz. 138) granicą, do której może nastąpić w razie dalszego wzrostu drożyzny przekroczenie kredytów, przyznanych w art. 1 powołanej ustawy, podwyższa się: dla kredytów rzeczowych o dalsze 60%, dla kredytów osobowych o dalsze 25°/o tych kredytów.

Kredyty, ustalone w równowartość! walut obcych, mogą być zmieniane odpowiednio do kursu tych walut, przyczem suma kredytów, ustaloną W walucie obcej, nie może być przekroczona.

Upoważnia się Ministra Skarbu do otwarcia w prowizorium budżetowem za czas od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. na wydatki, związane z zajęciem pasa neutralnego między Polską a Litwą Kowieńską, następujących nowych kredytów:

w części 7 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dz. 1 "Zarząd Centralny"

1.500.000.000 mk.

w części 11 Ministerstwa Kolei Żelaznych dz. 4 "Odbudowa zniszczonych przez wojnę linji i budowli kolejowych

2.500.000.000 mk.

w części 14 Ministerstwo Poczt i Telegrafów dz. 2 "Urzędy lokalne"

600.000.000 mk.

Upoważnia się Ministra Skarbu do otwarcia w prowizorjum budżetowem za czas od dn. 1 stycznia do dnia 31 marca 1923 r. w części 5. Ministerstwo Spraw Zagranicznych" kredytu dodatkowego w kwocie 1.700.000.000 mk. na uzupełnienie funduszu dyspozycyjnego Ministra Spraw Zagranicznych, w części 7 "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych" kredytu dodatkowego w kwocie 630.000.000 mk. na uzupełnienie funduszu dyspozycyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych, w części 8 "Ministerstwo Skarbu" kredytu dodatkowego w kwocie 43.036,000.000 mk. na emerytury i zaopatrzenia.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.