§ 8. - Pełnienie zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.184.1237

Akt utracił moc
Wersja od: 3 listopada 2010 r.
§  8.
Żołnierz zawodowy w czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa podlega:
1)
w zakresie służbowym - organowi, który wyznaczył lub skierował go do tej służby, albo organowi, któremu został bezpośrednio podporządkowany przez Ministra Obrony Narodowej;
2)
w zakresie zadań realizowanych przez:
a)
misję organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych - organowi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 1 ustawy,
b)
polskie przedstawicielstwo wojskowe - organowi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 3 ustawy,
c)
organizację międzynarodową albo międzynarodową strukturę wojskową - organowi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 4 ustawy,
d)
siły zbrojne albo inne struktury obronne państwa obcego - organowi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 5 ustawy;
3)
w zakresie określonym przepisami ustawy, o której mowa w § 3 ust. 5, i przepisami wydanymi na jej podstawie - organowi, o którym mowa w art. 24 ust. 4 pkt 2 ustawy.