Art. 28. - Partnerstwo publiczno-prywatne. - Dz.U.2005.169.1420 - OpenLEX

Art. 28. - Partnerstwo publiczno-prywatne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.169.1420

Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 2008 r.
Art.  28.

Do zadań ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie ustawy należy w szczególności:

1)
dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, ze szczególnym uwzględnieniem stanu i perspektyw zaangażowania finansowego sektora prywatnego;
2)
opracowywanie i upowszechnianie przykładowych wzorów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.