Art. 5. - Państwowy podatek od energji elektrycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.76.720 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1934 r.
Art.  5.
(1)
Sprzedawca energji elektrycznej może poszukiwać podatku od uchylających się od jego płacenia odbiorców w tym samym trybie i z temi samemi skutkami, jak przypadających mu za sprzedaną energję elektryczną należności.
(2)
Sprzedawca może również stosować te same rygory, jakie służą mu na podstawie zawartych umów lub z mocy prawa odnośnie do niepłacących należności za energję elektryczną odbiorców; w szczególności służy sprzedawcy prawo przerwania dostawy energji elektrycznej.
(3)
W wypadku uiszczenia przez odbiorcę części należności za pobraną przezeń energję elektryczną uważa się, iż 10% wpłaconej sumy uiścił odbiorca jako podatek. Stosuje się to również do ugod, zawartych przez dostawcę z odbiorcą sądownie lub pozasądownie.