Art. 39. - Państwowy podatek dochodowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.2.6 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  39. 12

 Termin płatności podatku dochodowego ustanawia się na dzień 1 listopada roku podatkowego.

W ciągu roku kalendarzowego płatnicy obowiązani są do uiszczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w terminie do dnia 25-go każdego miesiąca.

Za podstawę do obliczania wysokości zaliczki służy prowizorycznie obliczony dochód za miesiąc ubiegły.

Płatnicy są obowiązani obliczać i wpłacać zaliczki, bez wezwania do urzędu skarbowego, urzędom skarbowym przysługuje jednak prawo podwyższenia kwot miesięcznych zaliczek, o ile według danych posiadanych przez urząd, wpłacona zaliczka nie odpowiada faktycznie osiągniętemu dochodowi w miesiącu za który została wpłacona.

12 Art. 39 zmieniony przez art. 2 dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 22 grudnia 1944 r. (Dz.U.44.15.87) zmieniającego nin. ustawę z dniem 27 grudnia 1944 r.