Państwowy plan inwestycyjny na rok 1948.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.22.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.

USTAWA
z dnia 24 lutego 1948 r.
o państwowym planie inwestycyjnym na rok 1948.

1. 1
Ustala się ogólną wartość inwestycyj, objętych państwowym planem inwestycyjnym na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1948 r., stanowiącym załącznik do niniejszej ustawy, w łącznej sumie zł 203.105.457.000.
2.
W ramach kwoty, wymienionej w ust. 1, tworzy się rezerwę na klęski żywiołowe w kwocie zł 150.000.000 oraz rezerwę planu w kwocie zł 2.890.607.000.
1. 2
Upoważnia się Rząd do czynienia wydatków inwestycyjnych, objętych planem ze środków finansowych Skarbu Państwa, z wpływów uzyskanych z tytułu rozprowadzanych dostaw UNRRA i drogą kredytów bankowych oraz środków inwestorów, objętych systemem finansowym do kwoty - zł 178.492.020.000, w tym:
a)
z kredytów skarbowych zł 33.882.097.000,
b)
ze środków uzyskanych za rozprowadzane dostawy UNRRA zł 9.563.820.000,
c)
z kredytów bankowych i ze środków inwestorów, objętych systemem finansowym zł 135.046.103.000.
2. 3
Wydatki inwestycyjne w kwocie zł 24.613.437.000 pokryte będą ze środków własnych inwestorów.
3.
Środki własne inwestorów, wymienionych w art. 3 dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o państwowym planie inwestycyjnym (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 200), będą uruchamiane w trybie, przewidzianym w art. 14 tegoż dekretu.

Na pokrycie wydatków, wymienionych w art. 2 ust. 1, służą:

I.
środki finansowe Skarbu Państwa, a mianowicie:
a)
kwoty przewidziane w budżecie Skarbu Państwa,
b)
środki uzyskane w ramach stosunków gospodarczych z zagranicą;
II.
kredyty bankowe średnioterminowe, których podkład stanowią:
a)
sumy znajdujące się na rachunku amortyzacji przedsiębiorstw państwowych,
b)
Fundusz Inwestycyjno-Obrotowy Przemysłu Ziem Odzyskanych,
c)
fundusze lokacyjne instytucyj oszczędnościowych i ubezpieczeniowych,
d)
środki uzyskane w ramach stosunków gospodarczych z zagranicą,
e)
wpływy z operacyj kredytowych,
f)
lokaty bankowe,
g)
lokaty Skarbu Państwa z ewentualnych nadwyżek budżetowych;
III.
inwestycje w dziedzinie zdrowia, pracy i opieki społecznej, rozwoju nauki, oświaty, kultury i sztuki w poszczególnych częściach planu, w łącznej kwocie zł 9.563.820.000, są finansowane z wpływów, uzyskanych z tytułu rozprowadzanych dostaw UNRRA.

Upoważnia się Rząd do użycia dóbr inwestycyjnych, uzyskanych z dostaw zagranicznych o specjalnym charakterze i przeznaczenia ich na cele inwestycyjne, nieprzewidziane planem. Wartość tych dóbr zwiększa ogólną wartość inwestycyj, ustaloną w art. 1.

1.
Upoważnia się Prezesa Centralnego Urzędu Planowania do włączenia do państwowego planu inwestycyjnego na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1948 r.:
a)
inwestycyj związków samorządu terytorialnego, instytucyj, zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, finansowanych z ich środków własnych lub z pożyczek Komunalnego Funduszu Pożyczkowo-Zapomogowego, a objętych budżetami związków samorządowych, zatwierdzonymi w trybie ustalonym przez obowiązujące przepisy prawne,
b)
inwestycyj w dziedzinie dystrybucji i obrotu na podstawie uchwały Rady Ministrów, obejmującej całość inwestycyj w tym zakresie, podejmowanych wyłącznie w ramach środków własnych przez państwowy aparat handlowy,
c)
inwestycyj spółdzielni finansowanych ze środków własnych na wniosek centralnych instytucyj spółdzielczych,
d)
inwestycyj samorządu gospodarczego ze środków własnych oraz inwestycyj prywatnych ze środków własnych, na wniosek organizacyj samorządu gospodarczego,
e)
inwestycyj, podejmowanych przez inwestorów w ramach sum, otrzymywanych z tytułu odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń.
2.
Wartość inwestycyj, określonych w ust. 1, zwiększa ogólną wartość inwestycyj, ustaloną w art. 1.
1.
Prezes Centralnego Urzędu Planowania ma prawo na wniosek właściwego ministra dokonywania zmian między wszystkimi pozycjami w obrębie części planu, jednakże pod warunkiem, że ogólna kwota danej części planu nie ulegnie wzrostowi. Prezes Centralnego Urzędu Planowania może to upoważnienie przelać na właściwe organa.
2.
Prezes Centralnego Urzędu Planowania ma prawo w porozumieniu z Ministrem Skarbu na wniosek właściwych ministrów dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi częściami planu, jednakże pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują wzrostu ogólnej kwoty planu i nie przekroczą w żadnym wypadku 25 milionów zł. Zmiany ponad 25 milionów zł wymagają uchwały Rady Ministrów.

Rodzaje nakładów, nie objęte planem, stanowiącym załącznik do ustawy niniejszej, stanowią nowe inwestycje lub roboty w rozumieniu art. 15 i 18 dekretu z dnia 25 czerwca 1946 r. o państwowym planie inwestycyjnym (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 200).

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu oraz innym właściwym ministrom.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.

ZAŁĄCZNIK 4

(pominięty)

1 Art. 1 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz.U.49.9.51) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1948 r.
2 Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz.U.49.9.51) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1948 r.
3 Art. 2 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz.U.49.9.51) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1948 r.
4 Załącznik zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz.U.49.9.51) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1948 r.