Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.66.586

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 15 lipca 1927 r.
o Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, Państwowy Instytut Naukowo-Rolniczy w Bydgoszczy, Stacja Botaniczno-Rolnicza we Lwowie, Krajowy Zakład Sadowniczy w Zaleszczykach oraz Morskie Laboratorjum Rybackie zostają połączone w jeden wyższy zakład badawczo-naukowy pod nazwą "Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego" z siedzibą w Puławach.

Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego otrzymuje załączony do niniejszego rozporządzenia statut, stanowiący integralną część niniejszego rozporządzenia, i przejmuje całkowity majątek, będący w użytkowaniu wymienionych w art. 1 Instytutów, Stacji Botaniczno-Rolniczej we Lwowie i Zakładu Sadowniczego w Zaleszczykach, oraz tę część ruchomego majątku Morskiego Urzędu Rybackiego, która jest w użytkowaniu Morskiego Laboratorjum Rybackiego.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą: ustawa z dnia 28 października 1921 r. o statucie Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach (Dz. U. R. P. № 93, poz. 684), rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 21 czerwca 1921 r., dotyczące Państwowego Instytutu Naukowo-Rolniczego w Bydgoszczy (Dz. Urz. M-stwa b. Dz. Pr. № 25, poz. 163) i art. 3 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 18 czerwca 1921 r. o utworzeniu Morskiego Urzędu Rybackiego w Pucku (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 23, poz. 150).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego.
§ 1.
Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Puławach jest zakładem badawczo-naukowym i korzysta z autonomji w granicach, określonych niniejszym statutem.

Instytut podlega Ministrowi Rolnictwa.

Instytut może posiadać poszczególne zakłady na całym obszarze Rzeczypospolitej.

§  2.
Instytut jest osobą prawną, może przyjmować zapisy i darowizny, przeznaczone na cele naukowe lub praktyczne, związane z działalnością Instytutu, i zarządzać uzyskanym w ten sposób majątkiem, rozporządzać kredytami w granicach zatwierdzonego budżetu, jako też sumami, uzyskanemi z własnych przedsiębiorstw. Instytut ma prawo używania przekazanych mu, a będących własnością państwową gmachów, zakładów, folwarków i lasów wraz z urządzeniami i inwentarzem pod kontrolą Ministra Rolnictwa.
§  3.
Instytut ma za zadanie:

A. Prowadzenie badań naukowych nad rozwojem gospodarstwa wiejskiego i gałęzi produkcji z niem związanych oraz rybactwa morskiego i śródlądowego;

B. Prace nad przystosowaniem zdobyczy naukowych do warunków przyrodzonych i ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnem uwzględnieniem aktualnych potrzeb rolnictwa.

W celu wykonania zadań, wymienionych pod A i B, Instytut przedsiębierze:

a)
badania naukowe w zakresie nauk rolniczych i z niemi związanych;
b)
badania fizjograficzne i gospodarcze na obszarach Rzeczypospolitej;
c)
ogłaszanie wyników badań i zebranych materiałów naukowych;
d)
organizowanie i urządzanie odczytów, kursów i wystaw w celu rozpowszechniania wyników prac naukowych;
e)
prowadzenie potrzebnych dla celów badawczych i praktycznych własnych przedsiębiorstw, obejmujących gałęzie produkcji roślinnej, zwierzęcej i przerobu ich wytworów;
f)
udzielanie pomocy naukowej i fachowo-technicznej władzom państwowym, samorządowym, zakładom naukowym i doświadczalnym, społecznym organizacjom rolniczym oraz osobom, pracującym naukowo na polu gospodarstwa wiejskiego.

Program prac Instytutu, wymienionych pod A, będzie przedstawiany do wiadomości Ministrowi Rolnictwa, który ze swej strony podawać go będzie do wiadomości Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Ministra Reform Rolnych.

Program prac Instytutu, wymienionych pod B, podlega zatwierdzeniu przez Ministra Rolnictwa. Minister Rolnictwa może też wystąpić z inicjatywą w celu zmiany lub uzupełnienia programu prac, wymienionych pod B.

§  4.
Z działalności swojej Instytut składa perjodyczne sprawozdania Ministrowi Rolnictwa.

Nadto Instytut ogłasza coroczne sprawozdanie z prac przezeń dokonywanych.

§  5.
Prace Instytutu wykonywane są w wydziałach, działach i poddziałach. Podział na wydziały, działy i poddziały, oraz tworzenie nowych lub znoszenie istniejących następuje na mocy decyzji Ministra Rolnictwa, powziętej na wniosek Rady Naukowej Instytutu w granicach zatwierdzonego budżetu.
§  6.
Władze Instytutu stanowią:
a)
Rada Naukowa Instytutu,
b)
Dyrektor, jego zastępcy oraz kierownicy wydziałów, działów i poddziałów.
§  7.
Radę Naukową tworzą: Dyrektor lub jego zastępca, jako przewodniczący, kierownicy wydziałów i działów oraz przedstawiciele kierowników poddziałów, ci ostatni w liczbie nie przekraczającej połowy ogólnej ilości kierowników wydziałów. Kierownicy poddziałów wybierają swych przedstawicieli ze swego grona absolutną większością głosów.
§  8.
Rada Naukowa powołana jest do czuwania nad rozwojem i ciągłością pracy naukowej Instytutu i nad utrzymaniem tej pracy na właściwym poziomie oraz do koordynowania poszczególnych, prowadzonych przez Instytut prac.

Szczegółowy zakres czynności Rady Naukowej ustali osobny regulamin, opracowany przez Radę Naukową i zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa z zachowaniem postanowień, zawartych w niniejszym statucie.

§  9.
Do personelu naukowego, administracyjnego i niższego Instytutu stosuje się ustawa o państwowej służbie cywilnej, o ile statut niniejszy nie zawiera postanowień odmiennych.
§  10.
Dyrektora Instytutu powołuje na okres jednoroczny Minister Rolnictwa z pośród kandydatów, przedstawionych przez Radę Naukową z grona kierowników wydziałów lub działów. Dyrektor powołuje na okres jednoroczny dwóch zastępców z pośród kierowników wydziałów lub działów.

Dyrektor może powołać dalszych swych zastępców na podstawie uchwały Rady Naukowej i po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa.

Dyrektor Instytutu pobiera za spełnianie swych czynności dodatek do uposażenia w wysokości, określonej przez Ministra Rolnictwa według norm ustalonych dla rektorów szkół akademickich.

Zastępcy Dyrektora Instytutu za faktyczne pełnienie przez nich tych czynności w ciągu przynajmniej miesiąca pobierają dodatek do uposażenia w wysokości, określonej przez Ministra Rolnictwa według norm, ustalonych dla kierowników zakładów naukowych szkół akademickich.

§  11.
Dyrektor Instytutu:
a)
wykonywa w zakresie przewidzianym niniejszym statutem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i jest odpowiedzialny przed Ministrem Rolnictwa za przestrzeganie przepisów niniejszego statutu i obowiązujących regulaminów, jako też za należyte wydatkowanie sum, przewidzianych w budżecie Instytutu;
b)
zwołuje Radę Naukową, kieruje jej obradami i wykonywa jej uchwały;
c)
udziela kuratorjum informacyj niezbędnych dla prac kuratorjum;
d)
jest zwierzchnikiem biura i biblioteki Instytutu.

Szczegółowe prawa i obowiązki Dyrektora, stałe miejsce jego urzędowania oraz prawa i obowiązki każdego z jego zastępców określi regulamin, uchwalony przez Radę Naukową, zatwierdzony przez Ministra Rolnictwa.

§  12.
Kierownikiem wydziału, działu i poddziału może być osoba, posiadająca kwalifikacje naukowo-twórcze, stwierdzone w sposób określony w regulaminie, uchwalonym przez Radę Naukową i zatwierdzonym przez Ministra Rolnictwa, po zasięgnięciu opinji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Kierowników wydziałów mianuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony jej przez Ministra Rolnictwa na podstawie uchwały Rady Naukowej Instytutu i po zasięgnięciu opinji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rada Naukowa zasięgnie przed powzięciem uchwały opinji właściwych wydziałów szkół akademickich o kandydacie i dołączy opinje do wniosku składanego Ministrowi Rolnictwa.

Kierowników działów i poddziałów mianuje Minister Rolnictwa na wniosek Rady Naukowej Instytutu i po zasięgnięciu opinji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Rada Naukowa zasięgnie przed złożeniem wniosku opinji właściwych wydziałów szkół akademickich o kandydacie i dołączy opinje do wniosku.

Kierownicy wydziałów, działów i poddziałów Instytutu otrzymują osobny dodatek naukowy, przysługujący profesorom zwyczajnym i nadzwyczajnym szkół akademickich. Nadto Minister Rolnictwa, w porozumieniu z Ministrem Skarbu, może przyznać także adjunktom i asystentom, którzy wykazali się już pewnym dorobkiem naukowym, osobisty dodatek naukowy w wysokości, przysługującej adjunktom i starszym asystentom szkół akademickich.

§  13.
Kierownicy wydziałów i działów:
a)
mają zupełną swobodę w swoich pracach naukowych, i kierują powierzonemi im wydziałami, względnie działami, pod względem naukowym i administracyjnym, stosownie do przepisów i regulaminów, wydanych przez Radą Naukową;
b)
są odpowiedzialni za wykonanie tej części programu prac, określonego w § 4 pkt. B, która wchodzi w zakres specjalności wydziału lub działu, jako też za całość inwentarza oraz za wypełnianie obowiązków przez wszystkich funkcjonarjuszów powierzonego im wydziału, względnie działu.
§  14.
Kierownicy poddziałów zarządzają powierzonemi im poddziałami i pełnią swe prace pod ogólnym kierunkiem kierownika wydziału, względnie działu.
§  15.
Adjunktów, asystentów oraz bibliotekarza Minister Rolnictwa mianuje na podstawie uchwały Rady Naukowej.
§  16.
Majątkiem, będącym w użytkowaniu Instytutu, zarządza administrator, mianowany przez Ministra Rolnictwa, do którego należy zawieranie umów, związanych z wykonywaniem zarządu.
§  17.
Celem utrzymania ścisłego związku ze sferami rolniczemi i społecznemi organizacjami rolniczemi tworzy się przy Instytucie Kuratorjum, jako organ doradczy i opinjodawczy.
§  18.
Kuratorjum Instytutu tworzą:
a)
6-u delegatów wybranych przez Państwową Radę Rolniczą,
b)
jeden delegat Ministra Rolnictwa,
c)
delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
d)
delegat Ministra Reform Rolnych,
e)
Dyrektor Instytutu lub jego zastępca (upoważniony przez Dyrektora),
f)
jeden delegat Rady Naukowej, który może nie być członkiem tejże Rady.

Z głosem doradczym mogą brać udział w pracach Kuratorjum instytutu kierownicy działów i poddziałów, a także urzędnicy Ministerstwa Rolnictwa, każdorazowo przez Ministra delegowani.

§  19.
Do zakresu działania Kuratorjum należy inicjatywa w podejmowaniu prac, dotyczących aktualnych zagadnień praktycznego rolnictwa, opiniowanie programu prac, wymienionych w § 4 pod B, i corocznych sprawozdań z prac Instytutu (§ 5 ust. 2), opinjowanie projektu budżetu i planu finansowo-gospodarczego Instytutu oraz opinjowanie i stawianie wniosków w sprawach potrzeb Instytutu i jego działów gospodarczych.
§  20.
Kuratorjurn wybiera przewodniczącego i jego zastępcę i opracowuje regulamin obrad. Wybór przewodniczącego oraz regulamin obrad podlegają zatwierdzeniu Ministra Rolnictwa.

Wnioski swe i opinje przedstawia Kuratorjum za pośrednictwem swego przewodniczącego Ministrowi Rolnictwa.

§  21.
Zamiejscowi członkowie Kuratorjum, nie będący funkcjonariuszami państwowymi, otrzymują zwrot kosztów przejazdu koleją II klasą.