Art. 32a. - Państwowy Bank Rolny. - Dz.U.1932.117.966 t.j. - OpenLEX

Art. 32a. - Państwowy Bank Rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.117.966 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1936 r.
Art.  32a. 20

Od nieuiszczonych w terminie należności w kapitale jak i odsetkach i innych przynależnościach, Państwowy Bank Rolny ma prawo pobierać odsetki zwłoki w wysokości, jaką dla własnych należności Banku określi Rada Nadzorcza na wniosek Dyrekcji Banku, a dla należności z funduszów administrowanych - władza dysponująca funduszem.

20 Art. 32a dodany przez art. 1 pkt 21 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. (Dz.U.36.77.539) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 października 1936 r.