Art. 12. - Państwowy Bank Rolny. - Dz.U.1932.117.966 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - Państwowy Bank Rolny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.117.966 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 8 października 1936 r.
Art.  12. 4

Państwowy Bank Rolny ma prawo wypuszczać obligacje melioracyjne i inwestycyjne, w granicach udzielonych przez Skarb Państwa dla obligacyj tych gwarancyj, do wysokości trzykrotnej sumy kapitału zakładowego Banku łącznie z ogólnym funduszem rezerwowym.

Obligacje mogą opiewać na złote, złote w złocie oraz na waluty obce. Suma obligacyj, znajdujących się w obiegu, nie może przekraczać sumy na ich podkład wydanych, a niespłaconych pożyczek.

Szczegółowe przepisy o emisji obligacyj i o warunkach pożyczek na ich podkład udzielanych określi Statut Banku.

4 Art. 12 zmieniony przez art. 1 pkt 3 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. (Dz.U.36.77.539) zmieniającego nin. ustawę z dniem 8 października 1936 r.