Organizacja państwowego arbitrażu gospodarczego. - Rozdział 2 - Państwowy arbitraż gospodarczy. - Dz.U.1961.37.195 t.j. - OpenLEX

Rozdział 2 - Organizacja państwowego arbitrażu gospodarczego. - Państwowy arbitraż gospodarczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.37.195 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1961 r.

Rozdział  2.

Organizacja państwowego arbitrażu gospodarczego.

1.
Tworzy się Główną Komisję Arbitrażową przy Ministrze Finansów oraz okręgowe komisje arbitrażowe przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Minister Finansów może zarządzić, że tworzy się jedną okręgową komisję arbitrażową dla kilku województw i miast wyłączonych z województw.
1.
Na czele Głównej Komisji Arbitrażowej stoi Prezes, którego mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. Minister Finansów mianuje i odwołuje jednego lub więcej wiceprezesów jako zastępców Prezesa.
2.
Prezes i wiceprezesi Głównej Komisji Arbitrażowej powinni mieć kwalifikacje sędziowskie. W uzasadnionych przypadkach mogą być mianowane na powyższe stanowiska osoby nie posiadające tych kwalifikacji, jeżeli ich dotychczasowe przygotowanie zawodowe daje rękojmię należytej znajomości przepisów obowiązujących w gospodarce narodowej.
1.
Członków Głównej Komisji Arbitrażowej w ilości określonej przez Ministra Finansów powołuje:
a)
Prezes Rady Ministrów,
b)
każdy z ministrów,
c)
Naczelna Rada Spółdzielcza i każdy z centralnych związków spółdzielczych.
2.
Członków Głównej Komisji Arbitrażowej odwołują te same władze, które ich powołały.
1.
Na czele okręgowej komisji arbitrażowej stoi prezes. Minister Finansów na wniosek Prezesa Głównej Komisji Arbitrażowej mianuje i odwołuje prezesa i jednego lub więcej wiceprezesów, jako jego zastępców. Przepis art. 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2.
Członków zespołów orzekających okręgowej komisji arbitrażowej wyznaczają po jednym strony spór wiodące. Jeżeli w terminie określonym przez prezesa okręgowej komisji strona nie skorzysta z tego uprawnienia, członka zespołu orzekającego wyznacza prezes.

Prezes Głównej Komisji Arbitrażowej sprawuje nadzór nad okręgowymi komisjami arbitrażowymi.

Wydatki i przychody Głównej Komisji Arbitrażowej oraz okręgowych komisji arbitrażowych objęte są budżetem centralnym Państwa.

1.
Prezesi i wiceprezesi oraz inni mianowani pracownicy państwowych komisji arbitrażowych są pracownikami państwowymi, podlegającymi przepisom ustawy o państwowej służbie cywilnej.
2.
Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia tabelę stanowisk służbowych i zasady zaszeregowania pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz zasady przyznawania im dodatków do uposażenia.
3.
Członkowie zespołów orzekających państwowych komisji arbitrażowych otrzymują wynagrodzenie za udział w sprawie w wysokości określonej przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.