[Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM] - Art. 17. - Państwowe Ratownictwo Medyczne. - Dz.U.2022.1720 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM] - Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1720 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  17.  [Rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM]
1. 
Wojewoda prowadzi w postaci elektronicznej rejestr jednostek współpracujących z systemem, zwany dalej "rejestrem".
1a. 
W celu uzyskania wpisu do rejestru, dane, o których mowa w ust. 3, są przekazywane wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce stacjonowania jednostki współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1:
1)
pkt 1 i 2 - przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
2)
pkt 8 - przez dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
2. 
Wojewoda właściwy ze względu na miejsce stacjonowania jednostki współpracującej z systemem wpisuje do rejestru jednostkę współpracującą z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1:
1)
pkt 1, 2 i 8 - z urzędu;
2)
pkt 3-7 i 9 - na jej wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 3, w drodze decyzji administracyjnej.
2a. 
Wojewoda właściwy ze względu na miejsce stacjonowania jednostki współpracującej z systemem zawiadamia jednostkę współpracującą z systemem, o której mowa w art. 15, o dokonaniu wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
3. 
Rejestr obejmuje następujące dane:
1)
nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem;
2)
teren działania jednostki współpracującej z systemem;
3)
liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, a w przypadku jednostek organizacyjnych Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa - liczbę ratowników posiadających świadectwo, o którym mowa w art. 13 ust. 1b;
4)
wykaz wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem;
5)
maksymalny czas osiągnięcia gotowości operacyjnej, licząc od chwili przekazania powiadomienia o zdarzeniu;
6)
numery telefonów kontaktowych;
7)
wskazanie rodzaju wykonywanych działań ratowniczych;
8)
współrzędne geograficzne miejsca stacjonowania jednostki współpracującej z systemem;
9)
czas pozostawania jednostki współpracującej z systemem w gotowości operacyjnej do wykonywania działań ratowniczych w ciągu doby i w ciągu roku.
4. 
Jednostka współpracująca z systemem jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach dotyczących danych, o których mowa w ust. 3.
5. 
Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej:
1)
odmawia jednostce współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3-7 i 9, wpisu do rejestru,
2)
wykreśla z rejestru jednostkę współpracującą z systemem

- jeżeli jednostka ta nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1a.

6. 
Dane, o których mowa w ust. 3, wojewoda udostępnia dyspozytorom medycznym, wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego oraz krajowemu koordynatorowi ratownictwa medycznego.
6a. 
Wojewoda zawiadamia ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i ust. 5, w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 i 6.
7. 
Administratorem rejestru, o którym mowa w ust. 1, jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.