§ 4. - Państwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenie państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1410

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.