§ 2. - Państwowe jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenie państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1410

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 listopada 2001 r.
§  2.
Na wniosek uczestnika postępowania regulacyjnego, za zgodą pozostałych uczestników postępowania oraz tych jednostek, z których mienia ma nastąpić wyłączenie nieruchomości zamiennej, dopuszcza się wyłączenie nieruchomości zamiennej z mienia:
1)
Skarbu Państwa, jeżeli w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa nie znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem wniosku o wszczęcie postępowania regulacyjnego,
2)
jednostki samorządu terytorialnego innej niż ta, w której zasobie znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem wniosku o wszczęcie postępowania regulacyjnego,
3)
państwowej osoby prawnej innej niż wymieniona w § 1 ust. 4.