Art. 30. - Państwowa wyłączność poczty, telegrafu i telefonu.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.44.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1932 r.
Art.  30.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Poczt i Telegrafów.