Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  15.
1. Przepisy art. 4-9 i 14 nie mają zastosowania do organów wojskowych wykonujących roboty geodezyjne i kartograficzne oraz do innych wykonawców działających na zlecenie tych organów.
2. Na terenach będących w zarządzie organów wojskowych oraz na terenach każdorazowo przez nie zastrzeżonych wszelkie prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez te organy albo przez wykonawców działających na ich zlecenie lub za ich zezwoleniem.
3. W zakresie robót geodezyjnych i kartograficznych wykonywanych przez organy wymienione w ust. 1 uprawnienia Prezesa Centralnego Urzędu wynikające z przepisów niniejszego dekretu przechodzą odpowiednio na Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych albo na organy przez nich upoważnione.