Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.25.115

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lipca 1988 r.
Art.  10.
1. Osoby wykonujące roboty geodezyjne i kartograficzne uprawnione są do:
1) wstępowania na grunty i budowle objęte pomiarem,
2) usuwania przeszkód uniemożliwiających wykonanie czynności pomiarowych.
2. Organy państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej uprawnione są ponadto do nieodpłatnego umieszczania znaków geodezyjnych na gruntach i budynkach oraz wykonywania wszelkich czynności z tym związanych.
3. Przepis ust. 1 pkt 2 nie ma zastosowania do drzew i krzewów podlegających ochronie, do budowli zabytkowych oraz do obiektów, w których dokonanie zmian wymaga zezwolenia właściwych organów, a także budynków, których doprowadzenie do stanu użytkowego powodowałoby koszty większe niż koszty pomiarów dodatkowych.