Art. 39. - [Termin dokonania wpisu w Rejestrze; przekazanie postanowienia o wpisie w Rejestrze do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  39.  [Termin dokonania wpisu w Rejestrze; przekazanie postanowienia o wpisie w Rejestrze do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego]
1. 
Wpisu w Rejestrze dokonuje się po upływie terminu do wniesienia odwołania od postanowienia o wpisie w Rejestrze, a także na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego odwołanie lub o wpisie w Rejestrze.
2. 
Komisja przekazuje postanowienie o wpisie w Rejestrze do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, dokonując anonimizacji danych osoby poszkodowanej.
3. 
Komisja przekazuje postanowienie o dokonaniu wpisu w Rejestrze:
1)
w terminie 14 dni od dnia upływu terminu do wniesienia odwołania od postanowienia o wpisie w Rejestrze;
2)
niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego odwołanie lub o wpisie w Rejestrze.
4. 
Przed przekazaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, Komisja ustala w bazie danych PESEL, czy osoba, w stosunku do której Komisja wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, żyje. W przypadku śmierci tej osoby po zakończeniu postępowania wyjaśniającego postanowienie o wpisie w Rejestrze pozostawia się w aktach postępowania wyjaśniającego, o czym Komisja zawiadamia osobę poszkodowaną oraz osobę zgłaszającą.
5. 
Jeżeli osoba wskazana jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd zmarła przed wydaniem postanowienia o wpisie w Rejestrze, a Komisja powzięła informację o jej śmierci po wydaniu tego postanowienia, Komisja, w drodze uchwały, uchyla postanowienie o wpisie w Rejestrze i umarza postępowanie wyjaśniające; przepis art. 36 ust. 3 stosuje się odpowiednio.