Art. 38. - [Odwołanie od postanowienia w sprawie wpisu w Rejestrze] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  38.  [Odwołanie od postanowienia w sprawie wpisu w Rejestrze]
1. 
Osoba wskazana jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd może, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o wpisie w Rejestrze albo postanowienia o odmowie wpisu w Rejestrze w przypadku, o którym mowa w art. 37a, w zakresie ustalenia zachowania, o którym mowa w art. 27b, wnieść odwołanie do sądu okręgowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania w chwili wydania postanowienia.
2. 
Osoba poszkodowana może, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wpisu w Rejestrze, wnieść odwołanie do sądu okręgowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania w chwili wydania postanowienia.
3. 
W przypadku wniesienia przez osobę poszkodowaną i osobę wskazaną jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd odwołania od postanowienia o odmowie wpisu w Rejestrze w przypadku, o którym mowa w art. 37a, odwołania od postanowienia rozpoznaje sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej w chwili wydania postanowienia, a w razie jego braku - sąd okręgowy właściwy dla siedziby Komisji.
4. 
W przypadku kilku osób poszkodowanych w ramach tego samego postępowania wyjaśniającego odwołanie od postanowienia, o którym mowa w ust. 2, wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wskazanej jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd w chwili wydania postanowienia.
5. 
W przypadku nieposiadania przez poszkodowanego lub osobę wskazaną jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd miejsca zamieszkania w Polsce, odwołanie od postanowienia o wpisie w Rejestrze lub postanowienia o odmowie wpisu w Rejestrze wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Komisji.
6. 
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, wnosi się za pośrednictwem Komisji, która niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami postępowania wyjaśniającego do właściwego sądu. O przekazaniu odwołania zawiadamia się osobę poszkodowaną i osobę wskazaną jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd.
7. 
Wniesienie odwołania od postanowienia o wpisie w Rejestrze wstrzymuje dokonanie wpisu w Rejestrze do czasu uprawomocnienia się orzeczenia sądu.