Art. 37. - [Rozstrzygnięcia Komisji] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  37.  [Rozstrzygnięcia Komisji]
1. 
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja niezwłocznie wydaje:
1)
postanowienie o wpisie w Rejestrze;
2)
postanowienie o odmowie wpisu w Rejestrze.
2. 
Komisja wydaje postanowienia, o których mowa w ust. 1, po niejawnej naradzie.
3. 
Postanowienie o wpisie w Rejestrze zawiera:
1)
dane osobowe osoby poszkodowanej: imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe;
2)
dane osobowe osoby wskazanej jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, wykonywany zawód lub pełnioną funkcję, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL;
3)
wiek osoby poszkodowanej w chwili czynu i jej płeć;
4)
uzasadnienie zawierające zwięzły opis czynu, w tym wskazanie czasu, miejsca i okoliczności czynu.
4. 
Postanowienie o odmowie wpisu w Rejestrze zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, oraz uzasadnienie wraz z podaniem przyczyn odmowy wpisu w Rejestrze i okoliczności ich uzasadniających.
5. 
Postanowienie o wpisie w Rejestrze albo o odmowie wpisu w Rejestrze doręcza się osobie poszkodowanej i osobie wskazanej jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania.
6. 
Osobę zgłaszającą zawiadamia się o sposobie zakończenia postępowania wyjaśniającego.