Art. 36. - [Umorzenie postępowania wyjaśniającego] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  36.  [Umorzenie postępowania wyjaśniającego]
1. 
Komisja umarza, w drodze uchwały, postępowanie wyjaśniające w przypadku:
1)
śmierci osoby wskazanej jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd;
2)
gdy osoba poszkodowana wniesie sprzeciw, o którym mowa w art. 27 ust. 3.
2. 
Jeżeli w postępowaniu wyjaśniającym uczestniczy więcej niż jedna osoba poszkodowana, w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, postępowanie wyjaśniające umarza się w części dotyczącej tej osoby poszkodowanej.
3. 
Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, doręcza się osobie poszkodowanej a uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 2, również osobie wskazanej jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd z pouczeniem, że odwołanie nie przysługuje. Osobę zgłaszającą powiadamia się o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.