Art. 33. - [Protokół z wysłuchania] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  33.  [Protokół z wysłuchania]
1. 
Z wysłuchania osoby sporządza się protokół. Protokół sporządza upoważniony przez przewodniczącego Komisji pracownik Urzędu Komisji.
2. 
Protokół podpisuje przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności - członek Komisji, o którym mowa w art. 13 ust. 3, pracownik Urzędu Komisji sporządzający protokół oraz osoba wysłuchiwana.
3. 
Jeżeli osoba wysłuchiwana odmawia podpisania protokołu lub nie może go podpisać, przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności - członek Komisji, o którym mowa w art. 13 ust. 3, zaznacza w protokole przyczynę braku podpisu.
4. 
Osoba wysłuchiwana może żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, na którym została wysłuchana. Od zarządzenia w przedmiocie sprostowania lub uzupełnienia protokołu przewodniczącego Komisji albo członka Komisji, o którym mowa w art. 13 ust. 3, który podpisał protokół, osoba wysłuchiwana może odwołać się do całego składu Komisji w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego zarządzenia.