Art. 27. - [Podjęcie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie wpisu w Rejestrze] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  27.  [Podjęcie postępowania wyjaśniającego w przedmiocie wpisu w Rejestrze]
1. 
W celu zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 1 pkt 2, Komisja przeprowadza postępowanie wyjaśniające w przedmiocie wpisu w Rejestrze po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu postępowania ze względu na przedawnienie karalności przestępstwa wraz z aktami sprawy.
2. 
O podjęciu postępowania wyjaśniającego Komisja zawiadamia osobę poszkodowaną, osobę wskazaną jako sprawca w aktach sprawy przekazanych przez prokuratora albo właściwy sąd i osobę zgłaszającą.
3. 
Osoba poszkodowana może do czasu zakończenia pierwszego jej wysłuchania wnieść sprzeciw co do prowadzenia przez Komisję postępowania wyjaśniającego. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu wysłuchania i nie wymaga uzasadnienia.