Art. 24. - [Uprawnienia Komisji w ramach postępowania przygotowawczego] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  24.  [Uprawnienia Komisji w ramach postępowania przygotowawczego]
1. 
Komisja monitoruje czynności podejmowane przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze.
2. 
Komisja ma prawo:
1)
wglądu do akt postępowania przygotowawczego,
2)
uzyskiwania informacji o toczącym się postępowaniu przygotowawczym, w tym terminach podjętych czynności

- chyba że sprzeciwia się temu dobro postępowania przygotowawczego.

3. 
W przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub przewlekłości prowadzonego postępowania przygotowawczego Komisja zawiadamia o tym organ sprawujący nadzór nad organem prowadzącym to postępowanie.
4. 
Organ sprawujący nadzór nad organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze niezwłocznie zajmuje stanowisko wobec zawiadomienia i informuje Komisję o podjętych działaniach.
5. 
O wniesieniu do sądu aktu oskarżenia, wniosku w trybie art. 335 albo art. 336 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 37) o przestępstwo, o którym mowa w art. 1 pkt 2, prokurator, po uzyskaniu zgody pokrzywdzonego, zawiadamia Komisję.