Art. 10. - [Wygaśnięcie członkostwa w Komisji] - Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.94 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2024 r.
Art.  10.  [Wygaśnięcie członkostwa w Komisji]
1. 
Członkostwo w Komisji przed upływem kadencji Komisji wygasa z dniem:
1)
śmierci członka Komisji;
2)
złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Komisji;
3)
odwołania członka Komisji;
4)
prawomocnego skazania członka Komisji za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. 
Wygaśnięcie członkostwa w Komisji stwierdza:
1)
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku członka powołanego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku członka powołanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku członka powołanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
Prezes Rady Ministrów - w przypadku członka powołanego przez Prezesa Rady Ministrów;
5)
Rzecznik Praw Dziecka - w przypadku członka powołanego przez Rzecznika Praw Dziecka.
3. 
Członka Komisji odwołuje organ, który go powołał, w przypadku:
1)
niespełniania przesłanek, o których mowa w art. 6 ust. 6-8;
2)
gdy z powodu choroby stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków członka Komisji;
3)
niewypełniania obowiązków nałożonych przez ustawę lub działania na szkodę osób poszkodowanych przestępstwem, o którym mowa w art. 1 pkt 2.
4. 
Członków Komisji powołanych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków Komisji powołanych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje się większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby odpowiednio posłów albo senatorów.
5. 
Przewodniczącego Komisji odwołuje z tej funkcji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zwykłą większością głosów, w przypadku niewypełniania obowiązków Przewodniczącego.