Oznaczenie w handlu detalicznym miary i pochodzenia skór miękkich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.39.304

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 maja 1937 r.
o oznaczaniu w handlu detalicznym miary i pochodzenia skór miękkich.

Na podstawie art. 7 ust. 1) lit. a) ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 56, poz. 467) zarządza się co następuje:
Skóry miękkie wszelkiego rodzaju, zarówno pochodzenia krajowego, jak i zagranicznego, z wyjątkiem skór płazów i skór juchtowych garbunku roślinnego, mogą być sprzedawane w handlu detalicznym tylko według miary ich powierzchni i tylko wówczas, gdy są zaopatrzone w oznaczenia miary ich powierzchni, zgodnie z wymaganiami art. 8 dekretu o miarach z dnia 8 lutego 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 72, poz. 661) i oznaczenia miejsca pochodzenia, tj. firmy, która daną skórę wyprodukowała, siedziby tej firmy oraz miejscowości, w której znajduje się garbarnia, jeżeli dany produkt nie został wytworzony w miejscu siedziby firmy.
Oznaczenia, o których mowa w § 1, muszą być wykonane wyraźnie i trwale na skórze. Jeżeli skóry są sprzedawane w opakowaniu, to, niezależnie od oznaczeń na skórach, na opakowaniu musi być także uwidocznione w sposób łatwo dostrzegalny i trwały pochodzenie skór i bądź to łączna miara ich powierzchni, bądź też miary powierzchni poszczególnych skór, zawartych w opakowaniu.
(1)
Odchylenie od miary powierzchni, oznaczonej na skórze lub opakowaniu, nie może przekraczać:
a)
3% dla skór większych od 33 dcm2,
b)
1 dcm2 dla skór wielkości 33 dcm2 lub mniejszych.
(2)
Umieszczenie na skórach lub ich opakowaniu oznaczeń, wskazujących, że miara powierzchni podana jest w przybliżeniu, jest zabronione.
Skóry juchtowe garbunku roślinnego mogą być sprzedawane zarówno według ich wagi, jak i miary powierzchni; w tym ostatnim przypadku muszą być one zaopatrzone w oznaczenia, wymagane przepisami § 1, 2 i 3.
Kto narusza przepisy rozporządzenia niniejszego, podlega karze na zasadzie art. 7 ust. 2) ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 56, poz. 467).
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.