Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.84.589

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 października 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych.

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych w brzmieniu, ustalonym w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 5, poz. 59) zarządza się co następuje:
§  1. Długi rolnicze, z wyjątkiem długów wobec instytucji, wymienionych w art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o konwersji i uporządkowaniu długów rolniczych w brzmieniu, ustalonym w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 5 grudnia 1935 r. (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 5, poz. 59), przewyższające 500 zł, mogą być w okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego do dnia 28 października 1937 r., spłacane następującymi papierami wartościowymi:
1) obligacjami pożyczek państwowych:

3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej,

4% Pożyczki Konsolidacyjnej,

6% Pożyczki Wewnętrznej (Narodowej),

I Serii 3% Państwowej Renty Ziemskiej,

5% Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z roku 1924,

5% Konwersyjnej Pożyczki Kolejowej;

2) listami zastawnymi banków państwowych:
a) Państwowego Banku Rolnego:

41/2% listami zastawnymi w złotych w złocie Serii I,

7% listami zastawnymi w złotych w złocie,

8% listami zastawnymi w złotych w złocie,

b) Banku Gospodarstwa Krajowego:

7% listami zastawnymi w złotych w złocie,

8% listami zastawnymi w złotych w złocie;

3) 41/2% listami zastawnymi:

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie,

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie,

Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu,

Wileńskiego Banku Ziemskiego Spółki Akcyjnej,

Akcyjnego Banku Hipotecznego we Lwowie,- według ich wartości nominalnej.

Przy spłacie długów rolniczych obligacjami 6% Pożyczki Wewnętrznej (Narodowej) zachowują moc przepisy, dotyczące przelewów obligacji tej pożyczki.

§  2. Papiery wartościowe, wymienione w § 1 rozporządzenia niniejszego, powinny być zaopatrzone w należne kupony z bieżącym włącznie.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 27 listopada 1934 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie oznaczania papierów wartościowych i ich kursów przy spłacie długów rolniczych (Dz. U. R. P. Nr 106, poz. 948).