[Skutki ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec będącego uczestnikiem systemu podmiotu... - Dz.U.2022.1581 t.j. - OpenLEX

Art. 5. - [Skutki ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec będącego uczestnikiem systemu podmiotu podlegającego prawu innego państwa członkowskiego] - Ostateczność rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad tymi systemami.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1581 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.
Art.  5.  [Skutki ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec będącego uczestnikiem systemu podmiotu podlegającego prawu innego państwa członkowskiego]

Skutki prawne wynikające z ogłoszenia upadłości, otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego lub podjęcia zagranicznego postępowania upadłościowego wobec podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącego uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych podlegających prawu innego państwa członkowskiego, odnoszące się do praw i obowiązków tego podmiotu pozostających w związku z uczestnictwem w takim systemie, są określone przez prawo właściwe dla tego systemu.