Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.881

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  7.  Zarządzający lotniskiem samodzielnie lub zgodnie z porozumieniem zawartym z instytucją zapewnia:
1) użytkownikom przestrzeni powietrznej dostęp do danych i informacji meteorologicznych co najmniej w zakresie określonym w pkt MET.OR.240 załącznika V do rozporządzenia nr 2017/373, za pomocą technicznych środków łączności;
2) na lotnisku kontrolowanym wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych oraz funkcjonowanie stacji meteorologicznej lub biura meteorologicznego;
3) na lotnisku z drogą startową przyrządową, na którym nie zapewnia się służb ruchu lotniczego, świadczenie co najmniej usług, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-3.