§ 11. - Osiąganie wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.40.197 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
§  11.
Emeryt lub rencista jest obowiązany zawiadomić organ rentowy o:
1)
podjęciu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)
podjęciu działalności określonej w § 6 i 7,
3) 17
przekroczeniu w danym roku kalendarzowym dopuszczalnej kwoty wynagrodzenia,
4)
wyjeździe za granicę,
5)
korzystaniu ze świadczeń z funduszów publicznych,
6)
odbywaniu kary pozbawienia wolności.
17 § 11 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 1987 r. (Dz.U.87.26.144) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 września 1987 r.