§ 1. - Osiąganie wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub renty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1985.40.197 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1989 r.
§  1.
1.
Osiąganie przez emeryta lub rencistę wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, obowiązującym pracownika w danym zawodzie, powoduje zawieszenie prawa do emerytury, renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej, zwanych dalej "świadczeniami", bez względu na wysokość tego wynagrodzenia.
2.
W razie wykonywania zatrudnienia równocześnie w więcej niż w jednym zakładzie pracy, bierze się pod uwagę łączny wymiar czasu pracy.