Organizacja studiów lekarskich w szkołach akademickich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.3.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OŚWIATY I ZDROWIA
z dnia 9 grudnia 1948 r.
w sprawie organizacji studiów lekarskich w szkołach akademickich.

Na podstawie art. 16, 22, 75, 76 i 112 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
Studia lekarskie w szkołach akademickich trwają pięć lat. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów, trwających od 1 października do 10 lutego roku następnego i od 21 lutego do 30 czerwca.
Warunki przyjęcia na studia lekarskie w szkołach akademickich określają przepisy ogólne o trybie postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na pierwszy rok studiów.
Przyjęcia na wyższe lata studiów oraz przenoszenie się z wydziału lekarskiego jednej szkoły akademickiej do drugiej są dopuszczalne za zgodą dziekana przyjmującej szkoły akademickiej przy pełnym zaliczeniu studiów i egzaminów i przedstawieniu świadectwa odejścia ze szkoły akademickiej, w której ostatnio student odbywał studia.

Warunkiem przyjęcia osób studiujących w szkołach akademickich poza granicami kraju lub na innych wydziałach jest zdanie brakujących egzaminów, które wyznaczy dziekan szkoły przyjmującej.

Studenci w czasie czterech okresów wakacyjnych obowiązani są co rok odbywać wyznaczone im 4-tygodniowe praktyki wakacyjne w zakładach leczniczych w jednym z trzech miesięcy letnich.

Zarządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia określi miejsce i warunki tych praktyk.

Ogólny rozdział godzin przeznaczonych dla poszczególnych przedmiotów jest następujący:

ROK I

Wykłady, ćwiczenia i praktyki obowiązkoweSemestr ISemestr II
godz.godz.
Anatomia prawidłowa i topograficzna wraz z ćwiczeniami sekcyjnymi i embriologia szczegółowa160240
Histologia prawidłowa wraz z ćwiczeniami i embriologia ogólna6480
Chemia ogólna80128
Fizyka dla lekarzy112-
Elementy nauk społecznych3232
Przysposobienie lekarskie112-
Wychowanie fizyczne4848
Język obcy3232

ROK II

Wykłady, ćwiczenia i praktyki obowiązkoweSemestr IIISemestr IV
godz.godz.
Biologia8064
Fizjologia wraz z ćwiczeniami160128
Chemia fizjologiczna wraz z ćwiczeniami9696
Mikrobiologia-160
Antropologia32-
Elementy nauk społecznych3232
Wychowanie fizyczne3232
Język obcy3232

ROK III

Wykłady, ćwiczenia i praktyki obowiązkoweSemestr VSemestr VI
godz.godz.
Anatomia patologiczna160160
Patologia ogólna128-
Farmakologia, toksykologia i receptura-128
Klinika propedeutyczna160-
Chirurgia ogólna i operacyjna-128
Rentgenologia-80
Higiena otoczenia wraz z zawodami praktycznymi3232
Historia medycyny-32
Wychowanie fizyczne32-

ROK IV

Wykłady, ćwiczenia i praktyki obowiązkowezestawienie roczne godzin
Klinika chorób wewnętrznychod 240 do 250
Klinika chirurgicznaod 240 do 250
Klinika położnictwa i chorób kobiecychod 125 do 130
Klinika chorób uszu, nosa i krtaniod 120 do 125
Klinika chorób skórnych i wenerycznychod 120 do 125
Klinika stomatologicznaod 120 do 125
Choroby oczuod 120 do 125

ROK V

Wykłady, ćwiczenia i praktyki obowiązkowezestawienie roczne godzin
Higiena społeczna i epidemiologia75 - 80
Medycyna sądowa60 - 65
Lekarskie przysposobienie wojskowe30- 35
Klinika chorób wewnętrznych215 - 225
Klinika chirurgiczna185 - 195
Klinika położnictwa i chorób kobiecych60 - 65
Klinika chorób dzieci250 - 260
Klinika chorób nerwowych120 - 125
Klinika chorób umysłowych120 - 125

Ponadto każdego studenta obowiązuje czterokrotne odbycie trzydobowej praktyki internatowej w klinice położnictwa i chorób kobiecych w wymiarze 288 godzin, w okresie VIII i IX semestrów. Internat odbywa się również w czasie świąt i wakacji.

Wykłady i praktyka internatowa w klinice położnictwa i chorób kobiecych nie mogą odbywać się w tych semestrach, w których są przewidziane wykłady i ćwiczenia w zakładach mających do czynienia ze zwłokami i materiałem sekcyjnym.

Poza przedmiotami wymienionymi w § 5 mogą odbywać się wykłady i ćwiczenia z przedmiotów nie wyszczególnionych w tym wykazie, które jednak pozostają w związku z przedmiotami wymienionymi. Wykłady te i ćwiczenia mogą odbywać się tylko w ramach godzin przeznaczonych dla przewidzianych wykazem przedmiotów.
Semestr zalicza dziekan wydziału lekarskiego studentowi, który przesłuchał wykłady, odbył ćwiczenia i praktyki oraz zdał egzaminy i kolokwia przewidziane dla danego semestru.
Pomimo niezaliczenia semestru student może po uzyskaniu zezwolenia dziekana zapisać się warunkowo na semestr następny. Uzupełnienia braków, które spowodowały niezaliczenie, winny nastąpić w ciągu trwania tego warunkowego semestru; w razie powtórnego nieuzyskania zaliczenia dziekan decyduje o możliwości dalszego studiowania.
W toku studiów, po wysłuchaniu wykładów i odrobieniu ćwiczeń, student obowiązany jest zdać następujące kolokwia i egzaminy:

Z I semestru - kolokwia z anatomii prawidłowej, z histologii, z elementów nauk społecznych i z przysposobienia lekarskiego; egzamin z fizyki dla lekarzy.

Z II semestru - kolokwium z elementów nauk społecznych; egzaminy z histologii wraz z embriologią ogólną, z anatomii prawidłowej i topograficznej wraz z embriologią szczegółową oraz z chemii ogólnej.

Z III semestru - kolokwium z antropologii.

Z IV semestru - kolokwium z języka obcego; egzaminy z chemii fizjologicznej, z fizjologii, z biologii, z mikrobiologii i z elementów nauk społecznych.

Z V semestru - kolokwium z kliniki propedeutycznej lub z chirurgii ogólnej; egzamin z patologii ogólnej.

Z VI semestru - kolokwia z higieny otoczenia, z historii medycyny i z chirurgii ogólnej lub z kliniki propedeutycznej; egzaminy z anatomii patologicznej, z farmakologii wraz z toksykologią i recepturą i z rentgenologii.

Z VII lub VIII semestru, zależnie od programu szczegółowego, egzaminy z nauki o chorobach uszu, nosa i krtani, z nauki o chorobach zębów i jamy ustnej, z nauki o chorobach oczu i z nauki o chorobach skóry i wenerycznych.

Z IX lub X semestru, zależnie od programu szczegółowego, kolokwium z lekarskiego przysposobienia wojskowego i egzaminy z medycyny sądowej, higieny społecznej i epidemiologii, z nauki o chorobach nerwowych i z nauki o chorobach umysłowych.

Kolokwia i egzaminy semestralne muszą być zdawane w terminach na ten cel wyznaczonych, a mianowicie:

Z I, III, V, VII i IX semestru w czasie od 11 lutego do 20 lutego, a poprawcze od 15 czerwca do 30 czerwca tegoż roku.

Z II, IV, VI i VIII semestru w czasie od 15 czerwca do 30 czerwca, a poprawcze od 5 września do 20 września.

Z X semestru w czasie od 16 maja do 31 maja, a poprawcze od 10 czerwca do 15 czerwca tegoż roku.

Egzaminy semestralne zdaje student w tej szkole akademickiej, w której studia odbywa.

Po zdaniu kolokwiów i egzaminów semestralnych i zaliczeniu 5 lat studiów student może przystąpić do egzaminu dyplomowego, który składa się:

z jednostkowych praktycznych egzaminów zdawanych w dowolnej kolejności z nauki o chorobach wewnętrznych, z chirurgii, z położnictwa i nauki o chorobach kobiecych i z nauki o chorobach dzieci oraz z egzaminu komisyjnego teoretycznego z wymienionych w poprzednim ustępie przedmiotów i z higieny społecznej z epidemiologią.

Egzaminy dyplomowe, zarówno praktyczne jak i komisyjny teoretyczny, zdawać należy w okresie sesji egzaminacyjnych w czasie od 15 czerwca do 30 czerwca lub od 1 września do 15 września. Niezdanie jednego z egzaminów praktycznych jednostkowych nie jest przeszkodą do zdawania pozostałych egzaminów jednostkowych. Termin egzaminu poprawczego wyznacza dziekan w czasie najbliższej sesji egzaminacyjnej, przy czym poza wyżej podanymi terminami egzaminy poprawcze mogą być przeprowadzane w czasie od 11 lutego do 20 lutego. Warunkiem dopuszczenia do zdawania egzaminu teoretycznego komisyjnego jest zdanie wszystkich egzaminów jednostkowych. Egzaminy dyplomowe wolno zdawać dwa razy. W razie powtórnego niepomyślnego wyniku - o dopuszczeniu do egzaminu po raz trzeci decyduje właściwy minister.

Egzaminy dyplomowe zdaje student w tej szkole akademickiej, w której zakończył studia. Rada wydziału lekarskiego szkoły akademickiej może w przypadkach wyjątkowych zgodzić się na dopuszczenie studenta innej szkoły do egzaminu dyplomowego.

Egzaminy jednostkowe przeprowadzają jednoosobowo profesorowie danych wydziałów lekarskich lub egzaminatorzy, wyznaczeni przez radę wydziału, egzamin dyplomowy komisyjny - profesorowie odpowiednich specjalności będących przedmiotem egzaminu lub egzaminatorzy, wyznaczeni przez radę wydziału pod przewodnictwem dziekana albo jego zastępcy.

Egzaminy poprawcze odbywają się pod przewodnictwem dziekana albo jego zastępcy w obecności tego samego egzaminatora, który prowadził egzamin poprzedni. Dziekan może wyznaczyć innego egzaminatora jednakże za wiedzą i zgodą poprzedniego egzaminatora.

Po ukończeniu 5 lat studiów w szkole akademickiej i zdaniu wszystkich egzaminów otrzymuje student stopień lekarza.

Wzór dyplomu lekarza ustali zarządzenie Ministrów Oświaty i Zdrowia.

Przepisy niniejszego rozporządzenia zostają wprowadzone w życie stopniowo z zachowaniem następującej kolejności: dla studentów I roku studiów w roku 1948/49; dla studentów II roku studiów w roku 1949/50; dla studentów III roku studiów w roku 1950/51; dla studentów IV roku studiów w roku 1951/52; dla studentów V roku studiów w roku 1952/53.

Równocześnie tracą moc przepisy dotychczas obowiązujące w zakresie organizacji studiów lekarskich: dla studentów I roku studiów w roku 1948/49; dla studentów II roku studiów w roku 1949/50; dla studentów III roku studiów w roku 1950/51; dla studentów IV roku studiów w roku 1951/52; dla studentów V roku studiów w roku 1952/53.