Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.13.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 stycznia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 stycznia 1920 r.
w przedmiocie organizacji Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 4 listopada o doraźnej pomocy dla bezrobotnych (Dz. Ust. z dnia 1 grudnia 1919 r. № 89, poz. 483) zarządzam co następuje:
Art.  1.

W skład Komisji Powiatowej wchodzą: przewodniczący Komisji - przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, przedstawiciel Ministerstwa Robót Publicznych, przedstawiciel Ministerstwa Przemysłu i Handlu, przedstawiciel rady miejskiej oraz sejmiku powiatowego w siedzibie Powiatowej Komisji pomocy dla bezrobotnych oraz przedstawiciele robotników w ilości, równej ilości przedstawicieli władz państwowych i samorządowych.

Na wypadek nieobecności przewodniczącego czynności pełni jego zastępca, mianowany przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej.

Art.  2.

Przedstawiciele instytucji samorządowych delegowani są przez instytucje te na wezwanie przewodniczącego Komisji Powiatowej. Przedstawiciele robotników delegowani są na wezwanie tegoż przewodniczącego przez miejscowe związki zawodowe, cechy i stowarzyszenia robotnicze o charakterze zawodowym, na zasadzie stosunkowej, według liczby członków poszczególnych stowarzyszeń, z prawem łączenia się zrzeszeń celem wydelegowania wspólnego przedstawiciela. W wypadku zrzeczenia się przedstawicielstwa przez jakiś związek lub stowarzyszenie, wybierają wszystkich przedstawicieli pozostałe związki i stowarzyszenia, fikcją wyborów przedstawicieli robotników zarządza przewodniczący Komisji Powiatowej, który również rozstrzyga w wypadku, gdy zainteresowane związki i stowarzyszenia nie dojdą do porozumienia, jaka ilość delegatów przysługuje każdemu z odnośnych zrzeszeń.

Art.  3.

Dla ważności uchwał Powiatowych Komisji pomocy dla bezrobotnych wymagana jest obecność na posiedzeniu przynajmniej 5 członków. Wszystkie sprawy rozstrzyga się zwykłą większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje zebrania Komisji przynajmniej raz na miesiąc, zawiadamiając listownie członków Komisji o porządku obrad na 3 dni przed posiedzeniem. W razie gdyby na posiedzenia nie przybyła przepisana w niniejszym artykule liczba członków, przewodniczący naznacza posiedzenie następne w terminie tygodniowym i zawiadamia o tem listownie wszystkich członków Komisji. Posiedzenie to jest ważne przy każdej ilości zebranych członków. Przewodniczący podpisuje protokuły i wykonywa uchwały. W razie powzięcia przez Komisję uchwały, sprzecznej z ustawami lub rozporządzeniami, przewodniczący winien zawiesić wykonanie takiej uchwały i odnieść się do Ministerstwa- Pracy i Opieki Społecznej o rozstrzygnięcie sprawy.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 5 stycznia 1920 r