Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2013 r.
§  4.
1. Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor.
2. Główny Inspektor wykonuje zadania, przewidziane w ustawie dla Głównego Inspektora Sanitarnego, w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1.
3. Główny Inspektor wykonuje zadania Inspekcji Sanitarnej przy pomocy inspektorów sanitarnych i pracowników Inspekcji Sanitarnej.
4. Główny Inspektor może upoważnić na piśmie pracowników Inspekcji Sanitarnej do wykonywania czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagadnień sanitarnohigienicznych oraz prowadzi rejestr tych upoważnień.
5. Wzór upoważnienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.