Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2013 r.
§  2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.