Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.23.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 11 kwietnia 1962 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania Inspekcji Nasiennej oraz uprawnień, obowiązków i trybu postępowania jej organów.

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 16 lutego 1961 r. o hodowli roślin i nasiennictwie (Dz. U. Nr 10, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1. Inspekcja Nasienna podporządkowana jest Ministrowi Rolnictwa.
§  2. Inspekcja Nasienna sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem przepisów dotyczących obrotu handlowego materiałem siewnym; w szczególności do zakresu działania Inspekcji Nasiennej należy:
1) kontrola przedsiębiorstw i innych jednostek prowadzących obrót handlowy materiałem siewnym,
2) kontrola przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych organizujących lub wykonywających produkcję nasienną w zakresie niezbędnym do dokonywania ustaleń w toku kontroli, o jakiej mowa w pkt 1,
3) kontrola prawidłowości przechowywania i gospodarowania zapasami państwowej rezerwy nasiennej przez przedsiębiorstwa zobowiązane do jej przechowywania,
4) kontrola przestrzegania norm i innych warunków obowiązujących w zakresie czyszczalnictwa, suszarnictwa, przechowywania, sporządzania zestawów i mieszanek materiału siewnego oraz dysponowania odpadami z czyszczalnictwa nasiennego,
5) nadzór nad kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstw prowadzących obrót handlowy materiałem siewnym kwalifikowanym i handlowym,
6) nadzór nad działalnością urzędowych i zakładowych próbobiorców materiału siewnego,
7) kontrola przestrzegania przez laboratoria oceny nasion uprawnień w zakresie oceny materiału siewnego nadanych przez Ministra Rolnictwa,
8) przeprowadzanie dochodzeń w sprawach reklamacji co do jakości materiału siewnego sprzedawanego przez przedsiębiorstwa i jednostki prowadzące handlowy obrót materiałem siewnym.
§  3.
1. Centralnym organem Inspekcji Nasiennej jest Ministerstwo Rolnictwa (Wydział Gospodarki Nasiennej), a terenowymi organami - właściwe do spraw rolnych organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz powiatowi inspektorzy kontroli nasiennej we właściwych do spraw rolnych organach prezydiów powiatowych rad narodowych.
2. Kierownik właściwego do spraw rolnych organu prezydium wojewódzkiej rady narodowej może do wykonywania zadań Inspekcji Nasiennej upoważnić pracowników podporządkowanego mu wojewódzkiego inspektoratu kontroli materiału siewnego.
§  4.
1. Do zakresu działania centralnego organu Inspekcji Nasiennej należy w szczególności:
1) ustalanie wytycznych planów pracy i szkolenia terenowych organów Inspekcji Nasiennej,
2) nadzorowanie działalności terenowych organów Inspekcji Nasiennej,
3) zlecanie określonych zadań terenowym organom Inspekcji Nasiennej,
4) przeprowadzanie wyrywkowych kontroli w terenie,
5) organizowanie i przeprowadzanie kontroli specjalnych - przy pomocy terenowych organów Inspekcji Nasiennej - bez względu na miejsce ich zwykłej działalności.
2. Do zakresu działania wojewódzkich organów Inspekcji Nasiennej należy w szczególności:
1) nadzorowanie działalności inspektorów powiatowych i szkolenie ich,
2) przeprowadzanie wyrywkowej kontroli w terenie,
3) organizowanie sieci urzędowych i zakładowych próbobiorców materiału siewnego, szkolenie próbobiorców i nadzorowanie ich działalności,
4) opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie obrotu handlowego nasionami,
5) orzekanie w sprawach odwołań jednostek kontrolowanych od orzeczeń wydanych przez powiatowe organy Inspekcji Nasiennej.
3. Do zakresu działania powiatowych organów Inspekcji Nasiennej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie systematycznych kontroli w terenie,
2) kontrolowanie działalności urzędowych i zakładowych próbobiorców materiału siewnego,
3) przeprowadzanie dochodzeń w sprawach reklamacji dotyczących jakości materiału siewnego i wydawanie orzeczeń w tych sprawach,
4) prowadzenie ewidencji zgłoszonych i załatwionych reklamacji,
5) kontrola przedsiębiorstw handlowych w zakresie przestrzegania warunków, jakim powinny odpowiadać jednostki wykonujące handlowy obrót materiałem siewnym.
§  5.
1. W razie potrzeby organy Inspekcji Nasiennej mogą zasięgać opinii rzeczoznawców; w tym celu wojewódzkie organy Inspekcji Nasiennej powołują rzeczoznawców do spraw nasiennictwa w liczbie odpowiadającej potrzebom miejscowym.
2. Rzeczoznawcą do spraw nasiennictwa może być tylko osoba z wyższym bądź średnim wykształceniem rolniczym oraz z co najmniej 10-letnią praktyką w swej specjalności.
3. Ewidencję rzeczoznawców prowadzi wojewódzki organ Inspekcji Nasiennej. Aktualne dane o nazwiskach, adresach i o specjalności powołanych rzeczoznawców powinny być przesyłane powiatowym organom Inspekcji Nasiennej.
§  6.
1. Rzeczoznawcom, o których mowa w § 5, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 zł za godzinę pracy.
2. Czas zużyty przez rzeczoznawcę na wydanie opinii ustala zleceniodawca na podstawie faktycznie przepracowanej przez rzeczoznawcę ilości godzin pracy.
3. Jeżeli wydanie opinii przez rzeczoznawcę wymaga oględzin w miejscu jego zamieszkania, do czasu zużytego na wydanie opinii dolicza się czas niezbędny na przebycie drogi z domu do miejsca oględzin i z powrotem.
4. Jeżeli wydania opinii wymaga wyjazdu rzeczoznawcy poza miejsce zamieszkania, do czasu zużytego na wydanie opinii dolicza się czas zużyty na podróż łącznie z dojazdem od domu do stacji kolejowej (wodnej, lotniczej, drogowej) i od stacji do domu, nie więcej jednak niż 12 godzin na dobę.
5. Oprócz wynagrodzenia za pracę rzeczoznawcy przysługują:
1) w przypadkach określonych w ust. 4 diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach ustalonych w przepisach o należnościach pracowników państwowych w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym,
2) w przypadkach określonych w ust. 3 zwrot kosztów przejazdów najtańszym środkiem komunikacyjnym do miejsca oględzin i z powrotem, jeżeli odległość od domu, w którym zamieszkuje rzeczoznawca, do miejsca oględzin przekracza 4 km.
§  7.
1. Jeżeli powołanie rzeczoznawcy będzie niemożliwa bądź utrudnione, organy Inspekcji Nasiennej w toku swych czynności mogą powoływać komisje fachowców.
2. Komisja fachowców powinna składać się z trzech osób nie będących stronami w rozpatrywanej sprawie ani zainteresowanymi w orzeczeniu organów Inspekcji Nasiennej.
3. Członkami komisji powinni być fachowcy cieszący się dobrą opinią i zaufaniem miejscowych rolników.
4. Członkom komisji fachowców przysługuje wynagrodzenie według zasad określonych w uchwale nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-30, poz. 442).
§  8. Dla wykonywania zadań wymienionych w § 2 organy Inspekcji Nasiennej uprawnione są do:
1) wstępowania na teren jednostek kontrolowanych,
2) nieodpłatnego pobierania próbek nasion,
3) przeglądania dokumentów, ksiąg i zapisków oraz żądania wyjaśnień,
4) nakazywania jednostkom kontrolowanym prowadzącym handlowy obrót materiałem siewnym:
a) wykonania czynności niezbędnych do umożliwienia prawidłowego przeprowadzenia kontroli,
b) sporządzenia odpisów dokumentów dotyczących obrotu handlowego materiałem siewnym,
c) usunięcia z pomieszczeń, w których przechowywany jest materiał siewny, towarów mogących wpłynąć ujemnie na jakość materiału siewnego,
d) przeważenia wskazanych partii materiału siewnego,
e) opakowania wskazanych partii materiału siewnego w celu ich zajęcia i zabezpieczenia,
f) oczyszczenia, dosuszenia lub wykonania innego zabiegu dla doprowadzenia materiału siewnego do jakości odpowiadającej normom,
g) przeznaczenia materiału siewnego na paszę, konsumpcję lub do przerobu przemysłowego albo ześrutowania go, zmielenia go lub poddania innym zabiegom, czyniącym ten materiał niezdatnym do siewu - w razie stwierdzenia, że materiał siewny znajdujący się w obrocie handlowym nie może być doprowadzony do stanu odpowiadającego normom,
5) zajęcia i zabezpieczenia będącego w obrocie handlowym materiału siewnego, jak również jego dokumentacji - do czasu dokonania analizy w celu stwierdzenia, czy odpowiada on normom.
§  9.
1. Organy Inspekcji Nasiennej w czasie wykonywania swych czynności obowiązane są do:
1) legitymowania się dokumentem uprawniającym do wykonywania tych czynności na podstawie przepisów rozporządzenia; dokument taki powinien być zaopatrzony w pieczęć okrągłą z godłem Państwa,
2) przeprowadzania kontroli w zasadzie w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej; w razie niezgłoszenia się tego przedstawiciela należy uczynić o tym wzmiankę w protokole inspekcji,
3) sporządzania protokołów przeprowadzonych inspekcji,
4) zawiadamiania o wynikach inspekcji i przedstawiania odpowiednich wniosków jednostce nadrzędnej nad jednostką kontrolowaną - w przypadku gdy jest nią jednostka gospodarki uspołecznionej,
5) kierowania doniesień o stwierdzonych przekroczeniach do organów prokuratorskich bądź do kolegiów orzekających prezydiów rad narodowych.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinien być podpisany przez inspektora przeprowadzającego kontrolę oraz przez osoby obecne przy tej kontroli.
3. Osoby obecne przy kontroli mają prawo wnieść do protokołu swoje uwagi; o braku uwag należy uczynić odpowiednią wzmiankę w protokole. Jeden egzemplarz protokołu należy doręczyć kierownikowi jednostki kontrolowanej.
§  10. Inspekcja powinna być dokonywana w dniach i godzinach pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej w sposób nie zakłócający działalności tej jednostki. W razie konieczności inspekcję można przeprowadzić w innych godzinach, jak również w dni ustawowo wolne od pracy.
§  11. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wojewódzkich i powiatowych organach Inspekcji Nasiennej, należy rozumieć przez to również organy Inspekcji Nasiennej w prezydiach rad narodowych miast wyłączonych z województw i miast stanowiących powiaty miejskie.
§  12. Traci moc rozporządzanie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1955 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących obrotu materiałem siewnym (Dz. U. Nr 37, poz. 231).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.