Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2127 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2020 r.
§  8. 
1.  W każdym roku szkoleniowym z wyjątkiem czwartego aplikant ma prawo do nieobecności w zajęciach praktycznych innej niż urlop wypoczynkowy, niezależnie od przyczyny, obejmującej łącznie:
1) 10 dni - w przypadku aplikanta etatowego;
2) 4 dni - w przypadku aplikanta pozaetatowego.
2.  Dla aplikantów czwartego roku uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1) 5 dni - w przypadku aplikanta etatowego;
2) 2 dni - w przypadku aplikanta pozaetatowego.
3.  Aplikant ma prawo do nieobecności w zajęciach seminaryjnych, niezależnie od przyczyny, obejmującej łącznie:
1) 56 jednostek szkoleniowych - dla aplikantów od pierwszego do trzeciego roku;
2) 38 jednostek szkoleniowych - dla aplikantów czwartego roku.
4.  Jeżeli aplikant nie może uczestniczyć w zajęciach seminaryjnych lub w zajęciach praktycznych, zawiadamia o tym niezwłocznie kierownika szkolenia. Zawiadomienie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać informację o okresie i przyczynie nieobecności. Do zawiadomienia można dołączyć dokument usprawiedliwiający nieobecność. W przypadku braku możliwości pisemnego zawiadomienia, aplikant składa zawiadomienie w inny sposób umożliwiający kierownikowi szkolenia zapoznanie się z jego treścią, jednakże pisemne zawiadomienie należy złożyć niezwłocznie po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego złożenie, nie później niż w siódmym dniu od jej ustania.
5.  Aplikant, którego nieobecności przekraczają liczbę jednostek szkoleniowych lub dni zajęć praktycznych wskazanych w ust. 1-3, po zakończeniu zajęć szkoleniowych w danym roku aplikacji, jednak nie później niż do momentu ukończenia aplikacji określonego w art. 72 ust. 1 ustawy, może uzupełnić wymagane obecności. W przypadku gdy nieobecności były usprawiedliwione, aplikant może uzupełnić wymagane obecności nie później niż w okresie roku od terminu ukończenia aplikacji, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy.