Art. 82. - [Rozporządzenie na wypadek śmierci] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2023 r. do: 31 sierpnia 2024 r.
Art.  82.  [Rozporządzenie na wypadek śmierci]
1.  5
 Zawierając umowę z otwartym funduszem, osoba występująca z wnioskiem o przyjęcie do funduszu może wskazać imiennie jedną lub więcej osób fizycznych, na których rzecz ma nastąpić, po jej śmierci, wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131. Wskazanie osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka oraz numer PESEL tej osoby, o ile został nadany.
1a. 
Prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również członkowi otwartego funduszu.
2. 
Jeżeli członek wskazał kilka osób uprawnionych do otrzymania środków po jego śmierci, a nie oznaczył ich udziału w tych środkach, uważa się, że udziały tych osób są równe.
3. 
Członek otwartego funduszu może w każdym czasie zmienić poprzednią dyspozycję, wskazując inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci zamiast lub oprócz osób, o których mowa w ust. 1, jak również oznaczając w inny sposób udział wskazanych osób w tych środkach, albo odwołać poprzednią dyspozycję, nie wskazując żadnych innych osób.
3a.  6
 Po zawarciu umowy wskazanie i zmiana osób, o których mowa w ust. 1, może nastąpić za pomocą systemu CIE, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej.
4. 
Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania środków po śmierci członka staje się bezskuteczne, jeżeli osoba ta zmarła przed śmiercią członka. W takim przypadku udział, który był przeznaczony dla zmarłego, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym, chyba że członek zadysponuje tym udziałem w inny sposób.
5. 
Fundusz jest obowiązany poinformować osobę przystępującą do otwartego funduszu o skutkach niezłożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 1.
5 Art. 82 ust. 1 zmieniony przez art. 34 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1941) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2023 r.
6 Art. 82 ust. 3a dodany przez art. 34 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U.2023.1941) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 października 2023 r.