Art. 192. - [Informowanie członka funduszu emerytalnego o wartości środków zgromadzonych na jego rachunku] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.930 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2023 r. do: 4 października 2023 r.
Art.  192.  [Informowanie członka funduszu emerytalnego o wartości środków zgromadzonych na jego rachunku]
1. 
Fundusz jest obowiązany, na żądanie członka, udzielić mu informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku w trybie i formie określonych na podstawie art. 191 ust. 1 zdanie drugie.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).