Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.56.353

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 maja 1921 r.
w przedmiocie opustu od cen oznaczonych w taksie aptekarskiej za lekarstwa wydawane na koszt Kas Chorych i wydawania tych lekarstw.

Na mocy art. 43 p. IV i art. 97 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. Rzpl. z r. 1920 № 44 poz. 272), oraz art. 2 p. 13 i art. 10 Zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. (Dz. pr. z r. 1919 № 63 poz. 371) w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej zarządzam co następuje:
§  1. Za lekarstwa, wydawane na koszt Kas Chorych, działających na mocy ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. Rzpl. z r. 1920 N° 44 poz. 272), aptekarze, dzierżawcy lub odpowiedzialni kierownicy aptek z prawem sprzedaży lekarstw, obowiązani są obliczać cenę według ogólnej teksy aptekarskiej, względnie według zasad, wskazanych w rozporządzeniach dotyczących taksy i odliczać 15% od ceny lekarstw, przepisanych w formie recept, a 5% od ceny środków leczniczych lub opatrunkowych, przepisanych nie w formie recepty (sprzedaż odręczna).

W tych miejscowościach (osiedlach), w których dana Kasa Chorych posiada własną aptekę, przygotowującą lekarstwa według recept lekarzy, wyżej wymienione osoby mogą zamiast wskazanych 15% odliczać tylko 5% od cen obowiązującej taksy aptekarskiej.

§  2. Zarządy Kas Chorych, o ile nie płacą za lekarstwa i inne środki bezpośrednio przy ich pobieraniu, winny regulować rachunki w ciągu 40 dni od dnia podania ich przez apteki. W razie regulowania rachunków po tym terminie, Kasy Chorych nie korzystają z ustępstw, określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia.
§  3. Apteki publiczne obowiązane są, stosownie do rozmiarów czynności posiadać dostałeczne zapasy środków leczniczych, wyszczególnionych w załączonym wykazie, oraz środków opatrunkowych i wydawać je na żądanie Kas Chorych z zachowaniem kolejności otrzymanych przez apteką zamówień.
§  4. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje w b. zaborze rosyjskim i austrjackim i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; dotychczasowe przepisy, o ile są sprzeczne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia, tracą moc obowiązującą.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................