Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.7.46

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lutego 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 6 lutego 1933 r.
w sprawie oprocentowania i okresów umorzenia pożyczek długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstw« Krajowego i Państwowego Banku Rolnego.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. o obniżeniu oprocentowania i przedłużeniu okresów umorzenia wierzytelności długoterminowych, zabezpieczających listy zastawne i obligacje, oraz wydanych na podstawie tych wierzytelności listów zastawnych i obligacyj (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950) zarządzam co następuje:
§  1. Oprocentowanie pożyczek, na których podstawie wypuszczono listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego, ulega obniżeniu jak następuje:
1) dla pożyczek ziemskich Banku Gospodarstwa Krajowego i dla pożyczek Państwowego Banku Rolnego - do 41/2% w stosunku rocznym;
2) dla pożyczek Banku Gospodarstwa Krajowego komunalnych, przemysłowych oraz udzielonych na domy mieszkalne - do 51/2% w stosunku rocznym, przyczem od pożyczek długoterminowych udzielonych na konwersję kredytów budowlanych, korzystających ze świadczeń Państwowego Funduszu Rozbudowy Miast, dłużnicy będą płacić po 3% w stosunku rocznym.

Obniżenie oprocentowania rozpoczyna się od raty, zapadającej po 30 listopada 1932 r.

Dłużnikom, którzy uiścili raty bez przewidzianej w rozporządzeniu niniejszem obniżki oprocentowania, - Bank Gospodarstwa Krajowego względnie Państwowy Bank Rolny zwróci powstałą stąd różnicę.

Nie ulega obniżeniu oprocentowanie długoterminowych pożyczek komunalnych, na których podstawie wypuszczono "8% gwarantowane złote obligacje komunalne Banku Gospodarstwa Krajowego w Polsce 1925 r." (Guaranteed and Municipally Secured 8% Sinking Fund Gold Bonds ot the National Economic Bank, Poland, 1925.) oraz "Gwarantowane i zabezpieczone 8% amortyzowane złote obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego w Polsce 1926 r." (National Economic Bank, Poland, Guaranteed and Secured 8% Sinking Fund Gold Bonds, 1926.),

§  2. Przepisy artykułu 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950) nie mają zastosowania do odsetek zwłoki, pobieranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny.
§  3. Okresy umorzenia pożyczek, zabezpieczających listy zastawne i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego, ustala się jak następuje:
1) dla pożyczek ziemskich, zabezpieczających listy zastawne Banku Gospodarstwa Krajowego i dla pożyczek w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego, - na lat 55, poczynając od 1 stycznia 1933 r., przyczem przez pierwsze 3 lata tego okresu wstrzymuje się spłatę kapitału tych wierzytelności; w ciągu tego 3-letniego okresu dłużnicy będą płacić w ratach półrocznych jedynie procenty oraz każdorazowo obowiązujący dodatek administracyjny; po upływie 3-letniego okresu nieumorzony kapitał spłacany będzie wraz z procentami w półrocznych ratach amortyzacyjnych;
2) dla pożyczek, zabezpieczających obligacje meljoracyjne Państwowego Banku Rolnego, włączając dotychczasowy okres wstrzymania spłaty kapitału, - na lat 36, z zachowaniem pozatem innych warunków, przewidzianych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 30 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 638);
3) dla pożyczek na domy mieszkalne, udzielonych na konwersję kredytów budowlanych, korzystających z świadczeń Państwowego Funduszu Rozbudowy Miast, a zabezpieczających listy zastawne i obligacje budowlane Banku Gospodarstwa Krajowego, na lat 201/2, 351/2 i 47, poczynając od 1 stycznia 1933 r., zaś dla innych pożyczek, udzielonych na domy mieszkalne, a zabezpieczających listy zastawne Banku Gospodarstwa Krajowego, - na lat 20, 361/2 i 46, poczynając od 1 stycznia 1933 r.;
4) dla pożyczek, zabezpieczających obligacje komunalne Banku Gospodarstwa Krajowego z wyjątkiem obligacyj, wymienionych w ustępie ostatnim § 1 niniejszego rozporządzenia, - na lat 20, 361/2 i 46, poczynając od 1 kwietnia 1933 r.;
5) dla pożyczek przemysłowych, zabezpieczających obligacje bankowe Banku Gospodarstwa Krajowego,-na lat 101/2, 15 i 20, poczynając od 1 kwietnia 1933 r.

Przedłużenie okresów umorzenia pożyczek, wymienionych w punktach 3, 4 i 5, dokonane będzie w ten sposób, że każdy dotychczasowy okres ulega przedłużeniu co najmniej do najbliższego z pomiędzy odnośnych nowych okresów umorzenia.

Do nowych okresów umorzenia ulega przeniesieniu reszta nieumorzonego kapitału pożyczek, z wyjątkiem części kapitału objętej zaległemi ratami.

§  4. Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny są obowiązane w terminie do dnia 1 marca 1933 r. przedstawić Ministerstwu Skarbu do zatwierdzenia typy planów amortyzacyjnych, odpowiadające przepisom niniejszego rozporządzenia, oraz zasady obliczenia kosztów konwersji pożyczek jak również listów zastawnych i obligacyj.

Koszty konwersji, wyłożone zastępczo przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny za dłużników, ulegają ściągnięciu razem z należnościami ratalnemi.

§  5. Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 115, poz. 950) z dniem 24 grudnia 1932 r. tracą moc obowiązującą promesy Banku Gospodarstwa Krajowego i Państwowego Banku Rolnego na pożyczki w listach zastawnych i obligacjach oraz na pożyczki długoterminowe, na których podstawie w myśl zastrzeżenia w promesie Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny mają prawo wydać listy zastawne względnie obligacje.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.