Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.148.1071

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie opłat za zadania wykonywane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze

Na podstawie art. 20a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 i Nr 249, poz. 2103) zarządza się, co następuje:
§  1. Wysokość opłat pobieranych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze za:
1) analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne:
a) gleb mineralnych oraz organicznych,
b) ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,
c) materiału roślinnego i pasz,
d) nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych,
e) nawozów mineralnych,
f) ścieków i osadów ściekowych,
2) badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego,
3) badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego,
4) prace terenowo-kartograficzne,
5) opracowywanie wyników przeprowadzonych analiz i badań,
6) działalność szkoleniową i informacyjną

- jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§  2. Opłatę uiszcza się:
1) w przypadku składania zamówienia na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej - w gotówce lub na rachunek bankowy wskazany przez tę stację;
2) w przypadku przesłania zamówienia na wykonanie zadania, o którym mowa w § 1, do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej - na rachunek bankowy wskazany przez tę stację.
§  3. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty przesyła się albo dostarcza, wraz z zamówieniem, bezpośrednio do okręgowej stacji chemiczno-rolniczej.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZADANIA WYKONYWANE PRZEZ OKRĘGOWE STACJE CHEMICZNO-ROLNICZE

Lp.Nazwa zadaniaJednostkaKwota w zł
I. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznych
1234
1Przygotowanie próbki do analizypróbka3,60
2Preparatyka (2 mm)j.w.1,80
3Preparatyka (< 2 mm)j.w.5,40
4Oznaczenie zawartości suchej masy w 105 °Cj.w.8,90
5Oznaczenie pH w chlorku potasu lub wodzie, lub chlorku wapniaj.w.3,60
6Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego - skróconyj.w.42,90
7Oznaczenie składu granulometrycznego wg Prószyńskiego - pełnyj.w.57,20
8Oznaczenie składu granulometrycznego miernikiem laserowymj.w.20,00
9Oznaczenie próchnicy metodą Tiurinaj.w.14,30
10Oznaczenie substancji organicznej metodą wagowąj.w.28,60
11Oznaczenie kwasowości hydrolitycznejj.w.14,30
12Oznaczenie kwasowości wymiennejj.w.14,30
13Oznaczenie sumy zasad wymiennychj.w.14,30
14Określenie pojemności sorpcyjnej glebyj.w.3,60
15Oznaczenie węglanów metodą Scheibleraj.w.7,10
16Oznaczenie kationów wymiennych: wapnia, potasu, magnezu, sodu - za jeden kationj.w.14,30
17Oznaczenie zawartości glinu wymiennegoj.w.14,30
18Ekstrakcja przyswajalnych form fosforu i potasuj.w.3,60
19Ekstrakcja przyswajalnego magnezuj.w.1,80
20Oznaczenie przyswajalnego fosforuj.w.4,30
21Oznaczenie przyswajalnego potasuj.w.3,60
22Oznaczenie przyswajalnego magnezu metodą ASAj.w.4,30
23Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementów (miedzi, cynku, manganu, żelaza, boru)j.w.3,60
24Oznaczenie przyswajalnego boru metodą kolorymetrycznąj.w.39,30
25Oznaczenie boru metodą wskaźnikowąj.w.10,70
26Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA/ICPj.w.10,70
27Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA/ICPj.w.10,70
28Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA/ICPj.w.10,70
29Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA/ICPj.w.10,70
30Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahlaj.w.42,90
31Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrii przepływowejj.w.10,70
32Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrii przepływowejj.w.10,70
33Oznaczenie azotu łatwo hydrolizującegoj.w.21,00
34Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometrycznąj.w.39,30
35Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometrycznąj.w.21,40
36Oznaczenie siarki siarczanowej metodą ICPj.w.14,30
37Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęcij.w.32,20
38Mineralizacja gleby w mocnych kwasach mineralnychj.w.28,60
39Oznaczenie miedzi metodą ASA/ICPj.w.10,70
40Oznaczenie cynku metodą ASA/ICPj.w.10,70
41Oznaczenie manganu metodą ASA/ICPj.w.10,70
42Oznaczenie żelaza metodą ASA/ICPj.w.10,70
43Oznaczenie ołowiu metodą ASA/ICPj.w.32,20
44Oznaczenie kadmu metodą ASA/ICPj.w.32,20
45Oznaczenie chromu metodą ASA/ICPj.w.32,20
46Oznaczenie niklu metodą ASA/ICPj.w.32,20
47Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówj.w.32,20
48Oznaczenie glinu metodą ASA/ICPj.w.32,20
49Oznaczenie cyny metodą ASA/ICPj.w.32,20
50Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorkówj.w.32,20
51Oznaczenie kobaltu metodą ASA/ICPj.w.32,20
52Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetrycznąj.w.32,20
53Oznaczenie globalnej aktywności betaj.w.45,00
54Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleb mineralnych oraz organicznychgodz.21,44
II. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody
55Przygotowanie próbki stałejpróbka3,60
56Przygotowanie próbki płynnejj.w.1,80
57Oznaczenie ciężaru objętościowegoj.w.4,30
58Krzywa neutralizacjij.w.17,90
59Oznaczenie pHj.w.3,60
60Oznaczenie zasoleniaj.w.4,30
61Ekstrakcja form przyswajalnych w kwasie octowymj.w.3,60
62Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąj.w.4,30
63Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
64Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
65Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
66Oznaczenie magnezu metodą ASAj.w.4,30
67Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometrycznąj.w.5,00
68Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometrycznąj.w.5,00
69Oznaczenie chloru metodą jonometrycznąj.w.5,00
70Oznaczenie twardości wodyj.w.14,30
71Oznaczenie twardości węglanowejj.w.14,30
72Oznaczenie zasadowościj.w.14,30
73Oznaczenie wodorowęglanów metodą miareczkowąj.w.14,30
74Oznaczenie siarki metodą turbidymetrycznąj.w.21,40
75Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrycznąj.w.10,70
76Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrycznąj.w.10,70
77Oznaczenie wapnia metodą miareczkowąj.w.3,60
78Oznaczenie boruj.w.39,30
79Ekstrakcja form przyswajalnych mikroelementówj.w.3,60
80Oznaczenie przyswajalnej miedzi metodą ASA/ICPj.w.10,70
81Oznaczenie przyswajalnego cynku metodą ASA/ICPj.w.10,70
82Oznaczenie przyswajalnego manganu metodą ASA/ICPj.w.10,70
83Oznaczenie przyswajalnego żelaza metodą ASA/ICPj.w.10,70
84Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wodygodz.21,44
III. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i pasz
85Przygotowanie próbkipróbka3,60
86Preparatyka próbki świeżej (homogenizowanie)j.w.1,80
87Preparatyka próbki suchej (mielenie)j.w.5,40
88Preparatyka próbki świeżej (suszenie + mielenie)j.w.21,40
89Oznaczenie suchej masy w 105 °Cj.w.8,90
90Mineralizacja do oznaczeń makroskładnikówj.w.17,90
91Oznaczenie azotu ogólnego metodą miareczkowąj.w.10,70
92Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąj.w.4,30
93Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
94Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
95Oznaczenie magnezu metodą ASAj.w.4,30
96Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
97Oznaczenie chlorkówj.w.28,60
98Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowychj.w.32,20
99Oznaczenie miedzi metodą ASA/ICPj.w.10,70
100Oznaczenie cynku metodą ASA/ICPj.w.10,70
101Oznaczenie manganu metodą ASA/ICPj.w.10,70
102Oznaczenie żelaza metodą ASA/ICPj.w.10,70
103Oznaczenie ołowiu metodą ASA/ICPj.w.32,20
104Oznaczenie kadmu metodą ASA/ICPj.w.32,20
105Oznaczenie chromu metodą ASA/ICPj.w.32,20
106Oznaczenie niklu metodą ASA/ICPj.w.32,20
107Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówj.w.32,20
108Oznaczenie glinu metodą ASA/ICPj.w.32,20
109Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną lub ICPj.w.32,20
110Oznaczenie kobaltu metodą ASA/ICPj.w.32,20
111Oznaczenie selenu metodą generacji wodorkówj.w.32,20
112Oznaczenie cyny metodą ASA/ICPj.w.32,20
113Oznaczenie siarki metodą ICPj.w.10,70
114Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbcej.w.8,90
115Oznaczenie azotu ogólnego metodą Kjeldahlaj.w.42,90
116Oznaczenie popiołu surowegoj.w.21,40
117Oznaczenie tłuszczu surowegoj.w.42,90
118Oznaczenie włókna surowegoj.w.42,90
119Oznaczenie lotnych kwasów w kiszonkachj.w.42,90
120Oznaczenie pH w kiszonkachj.w.3,60
121Oznaczenie substancji nierozpuszczalnych w 10 % kwasie solnymj.w.42,90
122Organoleptyczna ocena paszyj.w.5,40
123Ocena jakości kiszonki wg klucza Fliega-Zimmeraj.w.7,50
124Oznaczenie amoniaku w kiszoncej.w.3,60
125Obliczenie związków bezazotowych wyciągowychj.w.7,50
126Oznaczenie zanieczyszczeń w paszachj.w.21,00
127Oznaczenie kwasowości ogólnej w przetworach owocowo-warzywnychj.w.3,60
128Oznaczenie zawartości cukrów i pH w miodziej.w.33,00
129Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)j.w.32,20
130Oznaczenie boru metodą kolorymetrycznąj.w.39,30
131Oznaczenie siarki ogólnej metodą nefelometrycznąj.w.39,30
132Oznaczenie azotanu sodu metodą jonometrycznąj.w.8,90
133Oznaczenie azotanów metodą kolorymetrycznąj.w.28,60
134Oznaczenie azotynów metodą kolorymetrycznąj.w.28,60
135Oznaczenie globalnej aktywności betaj.w.28,60
136Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne materiału roślinnego i paszgodz.21,44
IV. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych
137Przygotowanie próbkipróbka3,60
138Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)j.w.25,00
139Oznaczenie suchej masy świeżej próbkij.w.10,70
140Oznaczenie ciężaru właściwego gnojowicy i gnojówkij.w.4,30
141Oznaczenie pHj.w.3,60
142Oznaczenie zasoleniaj.w.4,30
143Oznaczenie popiołu surowegoj.w.28,60
144Oznaczenie substancji organicznejj.w.28,60
145Oznaczenie rtęci metodą ASA (AMA-254)j.w.32,20
146Oznaczenie siarki ogólnejj.w.39,30
147Oznaczenie suchej masy w powietrznie suchej próbcej.w.8,90
148Mineralizacja do oznaczeń makroelementówj.w.28,60
149Oznaczenie zawartości azotu metodą miareczkowąj.w.10,70
150Oznaczenie zawartości azotu całkowitegoj.w.42,90
151Oznaczanie fosforu metodą kolorymetrycznąj.w.7,10
152Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
153Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
154Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.3,60
155Oznaczenie magnezu metodą ASAj.w.7,10
156Oznaczenie siarki siarczanowejj.w.21,40
157Oznaczenie chlorkówj.w.28,60
158Oznaczenie azotu amonowego metodą kolorymetrycznąj.w.10,70
159Oznaczenie azotu azotanowego metodą kolorymetrycznąj.w.10,70
160Oznaczenie azotu amonowego metodą jonometrycznąj.w.8,90
161Oznaczenie azotu azotanowego metodą jonometrycznąj.w.8,90
162Oznaczenie boru metodą kolorymetrycznąj.w.39,30
163Oznaczenie niklu metodą ASA/ICPj.w.32,20
164Oznaczenie chromu metodą ASA/ICPj.w.32,20
165Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną lub ICPj.w.32,20
166Oznaczenie kobaltu metodą ASA/ICPj.w.32,20
167Oznaczenie selenu metodą ASA z generacją wodorkówj.w.32,20
168Oznaczenie składu frakcyjnegoj.w.43,00
169Określenie udziału zanieczyszczeńj.w.43,00
170Mineralizacja do oznaczeń mikroelementów i pierwiastków śladowychj.w.32,20
171Oznaczenie miedzi metodą ASA/ICPj.w.10,70
172Oznaczenie cynku metodą ASA/ICPj.w.10,70
173Oznaczenie manganu metodą ASA/ICPj.w.10,70
174Oznaczenie żelaza metodą ASA/ICPj.w.10,70
175Oznaczenie ołowiu metodą ASA/ICPj.w.32,20
176Oznaczenie kadmu metodą ASA/ICPj.w.32,20
177Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówj.w.32,20
178Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnychgodz.21,44
V. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnych
179Przygotowanie próbki laboratoryjnejpróbka3,60
180Preparatyka próbki (mielenie)j.w.17,90
181Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)j.w.28,60
182Analiza sitowa "na sucho"j.w.16,10
183Analiza sitowa "na mokro"j.w.32,20
184Oznaczenie pHj.w.5,40
185Oznaczenie azotu całkowitegoj.w.64,30
186Oznaczenie azotu amonowegoj.w.32,20
187Oznaczenie azotu amonowego i azotu azotanowegoj.w.32,20
188Oznaczenie azotu cyjanoamidowego / amidowegoj.w.64,30
189Oznaczenie azotu całkowitego w moczniku (azot amidowy)j.w.42,90
190Oznaczenie biuretuj.w.32,20
191Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w wodziej.w.17,90
192Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w kwasach mineralnychj.w.42,90
193Ekstrakcja fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonuj.w.35,70
194Ekstrakcje do oznaczenia fosforuj.w.21,40
195Oznaczenie fosforu metodą grawimetryczną chinolinowo-molibdenowąj.w.42,90
196Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąj.w.21,40
197Oznaczenie fosforu metodą miareczkowąj.w.7,10
198Ekstrakcja potasu rozpuszczalnego w wodziej.w.14,30
199Oznaczenie potasu metodą grawimetryczną czterofenyloboranowąj.w.100,10
200Oznaczenie potasu metodą fotometrii płomieniowejj.w.14,30
201Ekstrakcja do oznaczenia wapnia, magnezu, sodu, siarki i chloruj.w.14,30
202Oznaczenie wapnia metodą grawimetryczną manganometrycznąj.w.28,60
203Oznaczenie wapnia metoda aklacymetrycznąj.w.10,70
204Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowejj.w.14,30
205Oznaczenie wapnia metodą kompleksometrycznąj.w.42,90
206Oznaczenie magnezu metodą ASAj.w.14,30
207Oznaczenie magnezu metodą kompleksometrycznąj.w.42,90
208Oznaczenie sodu metodą fotometrii płomieniowejj.w.14,30
209Oznaczenie siarki siarczanowej metodą grawimetrycznąj.w.42,90
210Oznaczenie chlorkówj.w.28,60
211Ekstrakcja do oznaczenia mikroelementówj.w.28,60
212Oznaczenie zawartości boru metodą z azometyną H

(< 10 %)

j.w.21,40
213Oznaczenie zawartości boru metodą z mannitem

(> 10 %)

j.w.14,30
214Oznaczenie kobaltu metodą ASA (< 10 %)j.w.14,30
215Oznaczenie kobaltu metodą grawimetryczną (> 10 %)j.w.42,90
216Oznaczenie miedzi metodą ASA (< 10 %)j.w.14,30
217Oznaczenie miedzi metodą miareczkową (> 10 %)j.w.21,40
218Oznaczenie żelaza metodą ASAj.w.14,30
219Oznaczenie manganu metodą ASA (< 10 %)j.w.14,30
220Oznaczenie manganu metodą miareczkową (> 10 %)j.w.21,40
221Oznaczenie cynku metodą ASAj.w.14,30
222Oznaczenie molibdenu metodą kolorymetryczną (< 10 %)j.w.21,40
223Oznaczenie molibdenu metodą grawimetryczną (> 10 %)j.w.42,90
224Mineralizacja do oznaczeń ołowiu i kadmuj.w.32,20
225Oznaczenie ołowiu metodą ASAj.w.32,20
226Oznaczenie kadmu metodą ASAj.w.32,20
227Mineralizacja do oznaczenia arsenuj.w.32,20
228Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówj.w.42,90
229Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęcij.w.32,20
230Oznaczenie zawartości wody metodą wagowąj.w.21,40
231Oznaczenie zawartości krzemionkij.w.24,00
232Oznaczenie zawartości trójtlenku glinu i żelazaj.w.30,00
233Oznaczenie fosforu w cytrynianie amonu i wodziej.w.35,00
234Oznaczenie fosforu w kwasie solnymj.w.30,00
235Oznaczenie ciężaru właściwego nawozuj.w.4,30
236Oznaczenie niklu metodą ASAj.w.32,20
237Oznaczenie chromu metodą ASAj.w.32,20
238Określenie udziału zanieczyszczeńj.w.43,00
239Oznaczenie zawartości wolnych kwasówj.w.10,70
240Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne nawozów mineralnychgodz.21,44
VI. Analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne ścieków i osadów ściekowych
241Przygotowanie próbkipróbka3,60
242Preparatyka próbki (suszenie i mielenie)j.w.25,00
243Oznaczenie pHj.w.3,60
244Oznaczenie azotu amonowegoj.w.28,60
245Oznaczenie substacji organicznejj.w.28,60
246Oznaczenie suchej masy w świeżej próbcej.w.21,40
247Oznaczenie rtęci metodą ASA z amalgamacją par rtęcij.w.32,20
248Oznaczenie azotu ogólnegoj.w.42,90
249Oznaczenie wapnia metodą miareczkową

(z mineralizacją)

j.w.57,20
250Oznaczenie fosforu metodą kolorymetryczną

(z mineralizacją)

j.w.35,70
251Mineralizacja do oznaczenia wapnia i fosforu

(w kwasie siarkowym i nadtlenku wodoru)

j.w.28,60
252Oznaczenie wapnia metodą fotometrii płomieniowej/ASAj.w.5,40
253Oznaczenie fosforu metodą kolorymetrycznąj.w.7,10
254Mineralizacja do oznaczenia pierwiastków śladowych i magnezuj.w.28,60
255Oznaczenie miedzi metodą ASA/ICPj.w.10,70
256Oznaczenie cynku metodą ASA/ICPj.w.10,70
257Oznaczenie niklu metodą ASA/ICPj.w.32,20
258Oznaczenie chromu metodą ASA/ICPj.w.32,20
259Oznaczenie ołowiu metodą ASA/ICPj.w.32,20
260Oznaczenie kadmu metodą ASA/ICPj.w.32,20
261Oznaczenie magnezu metodą ASA/ICPj.w.4,30
262Oznaczenie boru metodą kolorymetrycznąj.w.39,30
263Oznaczenie arsenu metodą ASA z generacją wodorkówj.w.32,20
264Oznaczenie manganu metodą ASA/ICPj.w.10,70
265Oznaczenie żelaza metodą ASA/ICPj.w.10,70
266Inne niewymienione analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne osadów ściekowych i ściekówgodz.21,44
VII. Badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego
267Badanie gleb UR na potrzeby doradztwa nawozowego (pH, fosforu, potasu, magnezu)próbka7,50
268Badanie gleb, ziem i podłoży ogrodniczychj.w.30,00
269Badanie gleb pod kątem nawożenia mikroelementami (manganu, cynku, miedzi, żelaza)j.w.20,00
270Badanie gleb pod kątem nawożenia mikroelementami (manganu, cynku, miedzi, żelaza, boru)j.w.30,00
271Badanie azotu mineralnego - 0-60 cm (2 próbki z warstw określonych w metodzie badawczej)j.w.16,00
272Badanie azotu mineralnego - 0-90 cm (3 próbki z warstw określonych w metodzie badawczej)j.w.24,00
273Inne niewymienione badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowegogodz.21,44
VIII. Badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego
274Oznaczenie białka, tłuszczu, włókna, fosforu, potasu, magnezu, wapnia, sodu w paszachpróbka126,00
275Oznaczenie pH i lotnych kwasów tłuszczowych w kiszoncej.w.31,00
276Oznaczenie zawartości azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiaj.w.48,00
277Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu + jeden mikroelement /cynk, miedź, mangan, żelazo/ w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiaj.w.57,00
278Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiaj.w.84,00
279Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu i boru w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiaj.w.84,00
280Oznaczenie azotu, fosforu, potasu, wapnia, magnezu, siarki + jednego mikroelementu /cynk, mangan, żelazo, miedź/ w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmianiaj.w.89,00
281Inne niewymienione badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczegogodz.21,44
IX. Prace terenowo-kartograficzne
282Pobieranie próbki gleby - warstwa wierzchniapróbka10,70
283Pobieranie próbki gleby - podglebiej.w.21,40
284Pobieranie próbki gleby - głębsze warstwyj.w.32,20
285Kopanie odkrywki glebowej do 2 modkrywka107,20
286Pobieranie próbki materiału roślinnego lub paszypróbka21,40
287Pobieranie próbki nawozuj.w.42,90
288Pobieranie próbki osadu ściekowegoj.w.60,00
289Pobieranie próbki nawozów naturalnych stałychj.w.60,00
290Pobieranie próbki nawozów organicznych i organiczno-mineralnychj.w.60,00
291Pobieranie próbki nawozów naturalnych płynnychj.w.120,00
292Pobieranie próbki nawozów płynnychj.w.50,00
293Pobieranie próbki wody pod powierzchnią glebyj.w.32,20
294Sporządzenie mapy odczynu i zasobności glebyj.w.2,00
295Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby techniką komputerowąj.w.5,00
296Przerysowanie mapy / sporządzenie mapy zasobności z wykorzystaniem GPS (do nawożenia precyzyjnego)szt.64,00
297Inne niewymienione prace terenowo-kartograficznegodz.21,44
X. Opracowywanie wyników przeprowadzonych analiz i badań
298Opracowanie wyników badańpróbka2,10
299Opiniowanie lub sporządzenie planu nawożeniagatunek rośliny na pow. do 4 ha5,00
300Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu, fosforu, potasuj.w.5,00
301Opiniowanie lub sporządzenie bilansu azotu - polej.w.2,00
302Obliczenie zawartości azotu, fosforu, potasu w nawozach naturalnychpróbka5,00
303Opracowanie zalecenia nawozowego na potrzeby ogrodniczeszt.10,70
304Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowegoszt.21,40
305Zalecenie nawozowe indywidualneszt.50,00
306Zalecenie nawozowe sadowniczeszt.10,70
307Zalecenie nawozowe ogrodniczeszt.15,00
308Zalecenie nawozowe w formie broszuryszt.5,00
309Opinia lub ekspertyzagodz.21,44
310Ocena zawartości azotu w profilu glebowympróbka5,00
311Sporządzenie syntezy wyników badańgodz.21,44
312Opiniowanie składu jakościowego nawozupróbka50,00
313Opiniowanie składu jakościowego osadu ściekowego lub ściekuj.w.100,00
314Ocena wyników badań gleby w celu stosowania osadów ściekowychj.w.50,00
315Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywaniaszt.5,00
316Wydanie zaświadczenia dotyczącego stosowania nawozów i ich przechowywania z oględzinami miejsc przechowywaniaszt.35,00
317Ustalenie zalecanej dawki wapna na podstawie aktualnych wyników badań pH, wykonanych w latach poprzednich lub w ramach badań odczynu i zasobności glebypróbka1,20
318Inne niewymienione opracowywania wyników przeprowadzonych analiz i badańgodz.21,44
XI. Działaność szkoleniowa i informacyjna
319Prowadzenie szkolenia w zakresie stosowania nawozówcałość szkolenia500,00
320Prowadzenie szkolenia teoretycznego na zlecenie podmiotugodz./osobę30,00
321Prowadzenie szkolenia praktycznego na zlecenie podmiotugodz./osobę100,00
322Inna działalność szkoleniowo-informacyjna na zlecenie podmiotugodz.30,00
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).