§ 2. - Opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1354

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2016 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. poz. 2306), które zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.