§ 1. - Opłaty za usunięcie drzew i krzewów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1354

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 2016 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu, zwane dalej "współczynnikami lokalizacji", stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia.