Opłaty za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.52.257

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lutego 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 14 sierpnia 1962 r.
w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227) zarządza się, co następuje:
1.
W miejscowościach, w których obowiązuje publiczna gospodarka lokalami, osoby dokonujące za zezwoleniem organu do spraw lokalowych prezydium właściwej rady narodowej zamiany lokali mieszkalnych obowiązane są uiszczać opłaty za dodatkowe urządzenia w lokalu mieszkalnym uzyskanym w drodze zamiany, o ile urządzeń tych nie było w lokalu poprzednio zajmowanym.
2.
Opłaty za dodatkowe urządzenia, o których mowa w ust. 1, wynoszą:
a)
za instalację wodociągową 2.000 zł
b)
za instalację kanalizacyjną 3.000 zł
c)
za instalację elektryczną 1.000 zł
d)
za instalację gazową 1.500 zł
e)
za c.o. 3.500 zł
f)
za łazienkę (bez urządzeń kąpielowych) 4.000 zł.
3.
Opłaty wymienione w ust. 2 są bezzwrotne i wpłacane na rzecz funduszu mieszkaniowego prezydiów właściwych rad narodowych.
1.
W razie zamiany mieszkania, w którym nadwyżka powierzchni mieszkalnej stanowi co najmniej jeden pokój, osoby dokonujące zamiany zwolnione są z opłat za urządzenia uzyskiwane w jej wyniku.
2.
W przypadkach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnie ciężką sytuacją finansową osoby dokonującej zamiany lokalu mieszkalnego, organ do spraw lokalowych prezydium właściwej rady narodowej może opłaty wymienione w § 1 rozłożyć na raty płatne w ciągu jednego roku lub obniżyć je w granicach do 50%.
3.
W razie zamiany lokalu przez osobę, której źródłem utrzymania jest emerytura, renta inwalidzka lub rodzinna albo stały zasiłek opieki społecznej, organ, o którym mowa w ust. 1, może zwolnić tę osobę w całości lub w części od opłat przewidzianych w § 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 czerwca 1968 r. (Dz.U.68.21.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 1968 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 1972 r. (Dz.U.72.5.27) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lutego 1972 r.