Opłaty za uprawnienia przewozowe oraz opłaty drogowe w międzynarodowym transporcie drogowym. - Dz.U.1993.92.428 - OpenLEX

Opłaty za uprawnienia przewozowe oraz opłaty drogowe w międzynarodowym transporcie drogowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.92.428

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 24 września 1993 r.
w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym.

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332 i z 1992 r. Nr 75, poz. 369) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa wysokość opłat:
1) 1
(uchylony),
2)
drogowych za przejazdy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi za granicą.

(uchylony).

(uchylony).

Opłaty drogowe

§  7.
1. 4
Zagraniczne podmioty gospodarcze wykonujące międzynarodowy przewóz drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdami zarejestrowanymi za granicą uiszczają opłaty drogowe za przejazd tych pojazdów po drogach publicznych w czasie każdego jednorazowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w następującej wysokości:
1)
od autobusu łącznie z przyczepą:
a)
o liczbie miejsc siedzących do 30 włącznie - 50 zł,
b)
o liczbie miejsc siedzących powyżej 3 - 80 zł,
2)
od ciężarowego pojazdu samochodowego łącznie z przyczepą lub naczepą:
a)
o ładowności do 10 t włącznie - 140 zł,
b)
o ładowności powyżej 10 t do 24 t włącznie - 200 zł,
c)
o ładowności powyżej 24 t - 320 zł.
2.
Opłaty określone w ust. 1 pkt 2 pobiera się bez uwzględnienia miejsca rejestracji przyczepy (naczepy).
§  8.
1. 5
W przypadku gdy przewóz wykonywany jest pojazdem samochodowym, którego wymiary z ładunkiem lub bez ładunku albo nacisk osi lub ciężar przekraczają dopuszczalne normy, określone w przepisach o ruchu drogowym, opłaty ustalone zgodnie z § 7 podwyższa się o kwotę:
1)
za każdy rozpoczęty metr długości ponad dopuszczalną długość - 35 zł,
2)
za każde przekroczenie o 10 cm wysokości ponad dopuszczalną wysokość pojazdu:
a)
do 4,5 m włącznie - 60 zł,
b)
ponad 4,5 m - 130 zł,
3)
za przekroczenie dopuszczalnej szerokości pojazdu:
a)
do 3,2 m włącznie - 70 zł,
b)
ponad 3,2 m do 4,5 m włącznie - 150 zł,
c)
ponad 4,5 m - 300 zł,
4)
za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi pojazdu:
a)
do 25% włącznie - 520 zł,
b)
ponad 25% do 40% włącznie - 1 tys. zł,
c)
ponad 40% - 1,5 tys. zł;

w razie przekroczenia nacisku kilku osi pojazdu, opłatę pobiera się od największego przekroczenia,

5)
za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej:
a)
pojazdu pojedynczego do 5 t włącznie, pojazdu członowego i zespołu pojazdów składającego się z pojazdu silnikowego i przyczepy do 10 t - 200 zł,
b)
pojazdu pojedynczego ponad 5 t do 10 t włącznie, pojazdu członowego i zespołu pojazdów składającego się z pojazdu silnikowego i przyczepy powyżej 10 t do 24 t włącznie - 400 zł,
c)
pojazdu pojedynczego powyżej 10 t, pojazdu członowego i zespołu pojazdów składającego się z pojazdu silnikowego i przyczepy:
powyżej 24 t do 40 t włącznie - 800 zł,
powyżej 40 t - 1,2 tys. zł.
2.
W przypadku jednoczesnego przekroczenia więcej niż jednego parametru opłatę pobiera się za każde przekroczenie.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się po wydaniu zezwolenia na przejazd pojazdu przekraczającego dopuszczalne wymiary, naciski osi lub masę i po wyznaczeniu trasy przejazdu transportu nienormatywnego.

Przepisy końcowe

§  9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1992 r. w sprawie opłat za uprawnienia przewozowe oraz opłat drogowych w międzynarodowym transporcie drogowym (Dz. U. Nr 102, poz. 522).
§  10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1 pkt 1 uchylony przez § 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia (Dz.U.95.11.54) z dniem 1 marca 1995 r.
2 Rozdział 2 uchylony przez § 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia (Dz.U.95.11.54) z dniem 1 marca 1995 r.
3 Rozdział 3 uchylony przez § 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lutego 1995 r. w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym oraz trybu ich wnoszenia (Dz.U.95.11.54) z dniem 1 marca 1995 r.
4 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 23 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.680) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
5 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 23 listopada 1994 r. (Dz.U.94.132.680) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.